جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (186), سال (2014-12) , صفحات (55-86)

عنوان : ( مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری) )

نویسندگان: فاطمه ماه وان , محمدجعفر یاحقی , Charles Melville ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگاره های شاهنامه ها می تواند در دستیابی به رویکرد مخاطبان شاهنامه در هر دوره راهگشا باشد. شاهنامه از کتاب هایی است که در دوره های تاریخی گوناگون مورد توجّه و اقبال گستردۀ مصوّران قرار گرفته است، امّا نوع تصویرگری آن با توجه به شرایط محیطی دستخوش تغییرات شده است. پرسش این است که مخاطب شاهنامه در هر دوره، چه تأثیری بر نوع تصویرگری آن داشته است و آیا می توان از طرق نگاره های شاهنامه مخاطب خاص آن را تخمین زد؟ در این جستار با گزینش دو نسخۀ بایسنغری و داوری به پرسش های مذکور پاسخ می دهیم. روش ما در این پژوهش به این صورت است که نگاره های این دو نسخه را از دو منظر موضوعی و عناصر تصویری مورد بررسی قرار داده، پس از آن به تبیین ارتباط میان نگاره ها و مخاطب شاهنامه می پردازیم. حاصل پژوهش بر ما روشن می سازد که نوع مخاطب بسته به اینکه درباری باشد یا غیر درباری، در گزینش پژوهش موضوع و عناصر تصویری نقشی مؤثّر ایفا می کند.

کلمات کلیدی

, شاهنامه فردوسی, مصورسازی, نگارگری, نسخه بایسنغری, نسخه داوری, مخاطب شناسی, هنر درباری, هنر غیر درباری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048052,
author = {ماه وان, فاطمه and یاحقی, محمدجعفر and Charles Melville},
title = {مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری)},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2014},
volume = {47},
number = {186},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {55--86},
numpages = {31},
keywords = {شاهنامه فردوسی، مصورسازی، نگارگری، نسخه بایسنغری، نسخه داوری، مخاطب شناسی، هنر درباری، هنر غیر درباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر (با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنقری و داوری)
%A ماه وان, فاطمه
%A یاحقی, محمدجعفر
%A Charles Melville
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2014

[Download]