پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2015-1) , صفحات (19-30)

عنوان : ( اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی )

نویسندگان: آرش پاکمهر , فرید شکاری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید و اعمال تنش خشکی در مرحله گلدهی بر برخی صفات زیر اتاقک روزنه ای، هدایت روزنه ای و CO فیزیولوژیک نظیر محتوای نسبی آب، سرعت فتوسنتز، شدت تعرق، میزان 2 رقم پرستو، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت بلوک در (Vigna unguiculata L.) شاخص کلروفیل لوبیا چشم بلبلی شرایط مزرعه ای، انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی به عنوان عامل اصلی در دو سطح (شاهد یا آبیاری منظم و تنش در زمان شروع گلدهی تا 50 درصد گلدهی) و پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید به عنوان عامل فرعی در 2700 و 3600 میکرومولار بودند. نتایج نشان داد اعمال تنش خشکی موجب ،1800 ، پنج سطح شامل سطوح صفر، 900 کاهش تبادلات گازی و سرعت فتوسنتز می گردد. گیاهان حاصل از بذرهای پرایم شده در مقایسه با گیاهان ی که از بذرهای تیمار نشده به وجود آمده بودند، دارای محتوای نسبی آب، سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، شدت تعرق و زیر اتاقک روزنه ای گیاهان حاصل از بذرهای پرایم شده در مقایسه CO شاخص کلروفیل بالاتری بودند. همچنین، میزان 2 با گیاهان حاصل از بذرهای تیمار نشده، پایین تر بود که بیانگر اثر محافظتی سالیسیلیک اسید در برابر تنش خشکی می باشد. بیشترین افزایش در اکثر صفات در گیاهان حاصل از بذرهای پرایم شده با غلظت 2700 میکرومولار سالیسلیک اسید به دست آمد؛ به طوری که منجر به افزایش سرعت فتوسنتز گیاهان حاصل از بذرهای پرایم شده تحت شراط تنش و نرمال در مقایسه با گیاهان تیمار نشده گردید. در غلظت 3600 میکرومولار، در اکثر صفات بررسی شده کاهشی نسبت به غلظت 2700 میکرومولار مشاهده شد که می تواند نشان دهنده اثر ممانعتی این هورمون در غلظت های بالاتر باشد.

کلمات کلیدی

, لوبیا چشم بلبلی, پرایمینگ, سالیسیلیک اسید, تبادلات گازی, شاخص کلروفیل, محتوای نسبی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048058,
author = {آرش پاکمهر and فرید شکاری and راستگو, مهدی},
title = {اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-725x},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {لوبیا چشم بلبلی، پرایمینگ، سالیسیلیک اسید، تبادلات گازی، شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید روی برخی صفات فتوسنتزی لوبیا چشم‌بلبلی تحت تنش کم‌آبی در مرحله گلدهی
%A آرش پاکمهر
%A فرید شکاری
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2015

[Download]