آب و خاک, دوره (28), شماره (5), سال (2015-1) , صفحات (909-917)

عنوان : ( تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک )

نویسندگان: مجتبی شفیعی , بیژن قهرمان , بهرام ثقفیان , کامران داوری , مجید وظیفه دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل عدم قطعیت در شبیه سازیهای آب در خاک این امکان را فراهم میکند تا بتوان اطلاعات بیشتری در مورد خروجی های مدل پیش بینی جهت SWAP به دست آورده و با اطمینان بیشتری از نتایج آنها در فرآیندهای تصمیم گیری استفاده کرد . در این مطالعه، از مدل آگروهیدرلوژی شبیه سازی مؤلفه های بیلان آب در خاک در دو مزرعه تحت کشت گندم و ذرت در منطقه ی خشک اصفهان استفاده شد. ابتدا میزان عدم قطعیت در با یکدیگر مقایسه و سپس براساس نتایج (GLUE) شبیه سازی تغییرات رطوبت خاک در مزارع مذکور با کاربرد روش عمومی عدم قطعیت تشابهات به دست آمده از عدم قطعیت پارامترهای هیدرولیکی خاک، تاثیر عدم قطعیت در شبیه سازی رطوبت خاک بر مؤلفه های جریان آب در خاک بررسی شده است. نتایج نشان داد که در شرایط فاریاب، دقّت برآورد تبخیر-تعرق واقعی تحت شرایط عدم قطعیت در شبیه سازی رطوبت خاک، نسبتاً بالا بوده به طوریکه ضریب تغییرات آن برای هر دو مزرعه کمتر از 4 درصد به دست آمد. درحالیکه دقّت برآورد مقادیر نفوذ عمقی در هر دو مزرعه کمتر بوده و به شدت تحت تاثیر مقادیر نامطمئن هدایت هیدرولیکی اشباع خاک می باشد.

کلمات کلیدی

, واسنجی, تبخیر-تعرق واقعی, نفوذ عمقی, SWAP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048059,
author = {شفیعی, مجتبی and قهرمان, بیژن and بهرام ثقفیان and داوری, کامران and مجید وظیفه دوست},
title = {تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {28},
number = {5},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {909--917},
numpages = {8},
keywords = {واسنجی، تبخیر-تعرق واقعی، نفوذ عمقی، SWAP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عدم قطعیت در برآورد مؤلفه های بیلان آب در دو مزرعه فاریاب در منطقه خشک
%A شفیعی, مجتبی
%A قهرمان, بیژن
%A بهرام ثقفیان
%A داوری, کامران
%A مجید وظیفه دوست
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]