دانشکده پزشکی مشهد, دوره (58), شماره (2), سال (2015-5) , صفحات (96-105)

عنوان : ( نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی )

نویسندگان: بتول بهرامی , عبدالله بهرامی , علی مشهدی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه تنظیم هیجان یک عامل مهم و تعیین کننده در بهزیستی روان شناختی است که نقش اساسی در سازگاری با رویدادهای استرس زا زندگی ایفا می کند. این پژوهش به منظور بررسی نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی صورت گرفت. روش کار در این مطالعه توصیفی همبستگی، نمونه پژوهش شامل 54 بیمار سرطانی مراجعه کننده به کلینیک درمانی رضا و بیمارستان امام رضا مشهد در سال 88 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و فرم کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج نتایج نشان داد که راهکار های تمرکز مجدد مثبت، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری با کیفیت زندگی رابطه مثبت معنادار داشتند. در حالیکه بین راهکار ملامت دیگران و کیفیت زندگی رابطه معنادار منفی برقرار بود. در بررسی نقش پیش بینی کنندگی تک تک راهکار ها، نتایج نشان داد که فقط راهکار ارزیابی مجدد مثبت قادر به پیش بینی کیفیت زندگی می باشد و سایر راهکار ها پیش بینی کننده معناداری نمی باشند. نتیجه گیری از یافته های این پژوهش استنباط میشود یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی راهکارهای کنترل شناختی هیجان است، که بعد از تجربه رویداد تهدیدآمیزی مانند سرطان، برای تنظیم هیجانهای خود به کار میگیرند. بنابراین در برنامه های درمانی باید توجه خاصی به راهکار های شناختی به ویژه راهکار های سازگارانه مانند ارزیابی مجدد مثبت صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, راهکارهای کنترل شناختی هیجان, سرطان, کیفیت زندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048066,
author = {بهرامی, بتول and عبدالله بهرامی and مشهدی, علی and کارشکی, حسین},
title = {نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2015},
volume = {58},
number = {2},
month = {May},
issn = {1735-4013},
pages = {96--105},
numpages = {9},
keywords = {راهکارهای کنترل شناختی هیجان، سرطان، کیفیت زندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش راهکارهای کنترل شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران سرطانی
%A بهرامی, بتول
%A عبدالله بهرامی
%A مشهدی, علی
%A کارشکی, حسین
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2015

[Download]