پژوهش نامه مطالعات مرزی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (89-120)

عنوان : ( تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس )

نویسندگان: محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مرتضی امانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: اختلافات مرزی از جمله مباحثی است که از جایگاه و اهمیت بالایی در مطالعات مرزی و چگونگی کنترل و مدیریت مرزها برخوردار است. شناخت این عوامل و وزن آنها در مناطقی نظیر خلیج فارس که از اهمیت و حساسیت بالایی برخودار هستند، می -تواند سبب کاهش اختلافات و دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی گردد. روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با هدف تبیین عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس و سطح بندی آنها با استفاده از تکنیک مدلسازی ریاضی ای اچ پی (AHP) به انجام رسیده است. نتایج و یافته ها: نتایج تحقیق حاضر که برگرفته از داده های کتابخانه ای و میدانی است نشان دهنده آن است که 18 عامل نظیر اختلافات ارضی، مسائل مرزی (عدم تحدید حدود، مبهم بودن و ...)، موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی منطقه مرزی، منابع مشترک مرزی و .... بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس تأثیرگذار است. در میان این 18 عامل مسائل مرزی، اختلافات ارضی و منابع مشترک مرزی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و عوامل سن مرز، تکامل مرز، سیستم مدیریتی نامشابه و تعدد همسایگان کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. با توجه به وزن عوامل موثر بر اختلافات مرزی می توان آنها را در قالب چهار سطح تقسیم بندی کرد.

کلمات کلیدی

, اختلافات مرزی, مرزهای دریایی, تبیین و سطح بندی, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048068,
author = {جان پرور, محسن and صالح آبادی, ریحانه and مرتضی امانی},
title = {تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس},
journal = {پژوهش نامه مطالعات مرزی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2345-4512},
pages = {89--120},
numpages = {31},
keywords = {اختلافات مرزی، مرزهای دریایی، تبیین و سطح بندی، خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس
%A جان پرور, محسن
%A صالح آبادی, ریحانه
%A مرتضی امانی
%J پژوهش نامه مطالعات مرزی
%@ 2345-4512
%D 2014

[Download]