هشتمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2015-05-21

عنوان : ( ارائه یک روش ابتکاری برای حل مسأله طراحی چیدمان تسهیلات چند ردیفه با در نظر گرفتن هزینه فرصت )

نویسندگان: سروش صفرزاده , حمیدرضا کوشا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسأله طراحی چیدمان تسهیلات چند ردیفه به تعیین چینش بهینه تعدادی تسهیل در یک فضای دو بعدی، با هدف کمینهسازی مقدار هزینه حمل و نقل مواد بین تسهیلات میپردازد. در این مقاله، مدل سازی مسأله به صورت چندمحصولی و با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل و هزینهفرصت از دست رفته مکان چیدمان در یک تابع هدف، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، با ارائه یک روش ابتکاری جهت حل مسأله و بررسی مثال عددی، به مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. با توجه به نیاز الگوریتم ژنتیک به بحث تنظیم پارامتر، استفاده از روش تنظیم پارامتر تاگوچی نیز در دستور کار قرار گرفت. تحلیل مقادیر حاصل از بکارگیری هر دو روش، برتری روش ابتکاری بر الگوریتم ژنتیک را نمایان میسازد.

کلمات کلیدی

مسأله طراحی چیدمان ؛روش ابتکاری؛ هزینهفرصت؛ الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048069,
author = {سروش صفرزاده and کوشا, حمیدرضا},
title = {ارائه یک روش ابتکاری برای حل مسأله طراحی چیدمان تسهیلات چند ردیفه با در نظر گرفتن هزینه فرصت},
booktitle = {هشتمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مسأله طراحی چیدمان ؛روش ابتکاری؛ هزینهفرصت؛ الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک روش ابتکاری برای حل مسأله طراحی چیدمان تسهیلات چند ردیفه با در نظر گرفتن هزینه فرصت
%A سروش صفرزاده
%A کوشا, حمیدرضا
%J هشتمین کنفرانس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2015

[Download]