بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2015-05-12

عنوان : ( بررسی ناپایداری کشیدگی دینامیکی در میکروتیرهای دوسرگیردار الکترومکانیکی تحت شتابهای بزرگ ضربه مکانیکی )

نویسندگان: مهدی درایتی فر , مسعود طهانی , امیررضا عسکری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرچند تاکنون اثر ضربه مکانیکی بر عملکرد میکروتیرها توسط نویسندگان بسیاری بررسی شده است، ولی تعداد پژوهشهایی که اثر همزمان نیروی جاذبه کولمب و شتاب ضربه بر پاسخ این سیستمها را در نظر گرفتهاند بسیار محدود میباشد. طبق نتایج اکثر این پژوهش-ها در هر شتاب ضربه مشخص، با افزایش اختلاف پتانسیل اعمال شده به سیستم، خیز میکروسازه متحرک افزایش یافته و با رسیدن اختلاف پتانسیل اعمال شده به مقداری مشخص بنام اختلاف پتانسیل کشیدگی دینامیکی 1، این میکروسازه ناگهان ناپایدار شده و به الکترود ثابت میچسبد. بر اساس نتایج منتشر شده در برخی مراجع، اگر شتاب ضربهی بسیار بزرگی به سیستم وارد شود، ناپایداری کشیدگی دینامیکی بدلیل غلبه نیروی ضربه بر نیروی جاذبه کولمب، رخ نخواهد داد. درحالیکه اخیرا در برخی دیگر از مراجع ذکر شده است که به ازای هر شتاب ضربه اعمال شده به سیستم، ناپایداری کشیدگی دینامیکی رخ خواهد داد و با افزایش شتاب ضربه اعمالی، اختلاف پتانسیل متناظر با این ناپایداری کاهش پیدا میکند تا به صفر برسد. هدف پژوهش پیشرو این است که وجود و یا عدم وجود ناپایداری کشیدگی دینامیکی تحت شتابهای بسیار بزرگ ضربه مکانیکی را با استفاده از یک مدل دقیق و ساده سازی نشده بررسی نماید. بدین منظور مدلی ترکیبی که در آن اثر میدان الکتریکی بر سازه مکانیکی توسط نرم افزار اجزاء محدود کامسول شبیه سازی شده است، در نظر گرفته میشود. نتایج حاصل از این شبیه سازی که همخوانی مطلوبی با سایر نتایج موجود در ادبیات دارند، حاکی از این حقیقت هستند که ناپایداری کشیدگی دینامیکی در هر شتاب ضربه اعمالی رخ خواهد داد و مقدار اختلاف پتانسیل متناظر با این ناپایداری با افزایش شتاب ضربه اعمال شده به سیستم تا مقدار صفر کاهش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, سیستمهای میکروالکترومکانیکی, ناپایداری کشیدگی دینامیکی, میکروتیر دوسرگیردار, ضربهی مکانیکی, نرم افزار کامسول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048079,
author = {درایتی فر, مهدی and طهانی, مسعود and عسکری, امیررضا},
title = {بررسی ناپایداری کشیدگی دینامیکی در میکروتیرهای دوسرگیردار الکترومکانیکی تحت شتابهای بزرگ ضربه مکانیکی},
booktitle = {بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستمهای میکروالکترومکانیکی، ناپایداری کشیدگی دینامیکی، میکروتیر دوسرگیردار، ضربهی مکانیکی، نرم افزار کامسول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ناپایداری کشیدگی دینامیکی در میکروتیرهای دوسرگیردار الکترومکانیکی تحت شتابهای بزرگ ضربه مکانیکی
%A درایتی فر, مهدی
%A طهانی, مسعود
%A عسکری, امیررضا
%J بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2015

[Download]