پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (1), شماره (31), سال (2014-3) , صفحات (83-108)

عنوان : ( بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جریان سیال ذهن )

نویسندگان: مینا بهنام , ابوالقاسم قوام , محمد تقوی , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی از غزل­های مولوی، ویژگی­هایی دارد که ذهن خواننده را به سوی مبانی فکری آثار جریان سیال ذهن معطوف می­ کند. مقالة حاضر به بررسی مقولة زمان با استفاده از بنیان­های نظـری این تکنیـک دربارۀ زمـان در غزل­های مولوی می­ پردازد. پیش­ فرض پژوهش، پرش­های زمانی و رفت و برگشت­های مکرر به گذشته و حال در طول غزل و نیز اهمیت زمان حال در لحظة آفرینش شعر مولوی است.در یک دسته­ بندی کلی می­توان زمان در غزل وی را به دو نوع خطی و پیوسته و غیرخطی و ناپیوسته تقسیم کرد. نوع دوم زمان، غزل­ها را به لحاظ زمانی به آثار جریان سیال ذهنی نزدیک می­کند. مبنای محاسبة پرش­های زمانی در این مقاله لحظة شروع غزل است. بدین­گونه گاه مولوی بر بنیان قانون تداعی آزاد که بر قلمرو ذهن وی تسلط دارد، از زمان حال به گذشته، گاه از گذشته به حال و در مواردی ضمن مرور خاطرات گذشته به آینده سفر می­کند و در نمونه ­هایی نیز میزان پرش­ها و رفت و آمد به گذشته و حال سرعت می­ گیرد و تداوم می­یابد. این مسئله می­ تواند بر زبان، شیوه ­های روایی، چگونگی تصویرآفرینی و موارد دیگر در غزل وی تأثیر گذارد.

کلمات کلیدی

, زمان, غزلیات شمس, تکنیک جریان سیال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048083,
author = {بهنام, مینا and قوام, ابوالقاسم and تقوی, محمد and هاشمی, محمدرضا},
title = {بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جریان سیال ذهن},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {31},
month = {March},
issn = {1735-1030},
pages = {83--108},
numpages = {25},
keywords = {زمان، غزلیات شمس، تکنیک جریان سیال ذهن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جریان سیال ذهن
%A بهنام, مینا
%A قوام, ابوالقاسم
%A تقوی, محمد
%A هاشمی, محمدرضا
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2014

[Download]