اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد -2-94 , 2015-05-01

عنوان : ( تعیین اثر گذاری کیفیت عملکردی و تجربه اقتصادی در بروز ادراک و تمایل به خرید خدمات اینترنت پرسرعت )

نویسندگان: احمد لطیفیان , مسعود منظمی برهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده و ادراک مصرف (ADSL) پژوهش پیش رو به بهبود کیفیت خدمات موجود در ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت کنندگان کمک می نماید و بطور خاص به بررسی کاربرد اثرات مستقیم و غیر مستقیم ادراک مصرف کنندگان جوان در رابطه کیفیت عملکردی و تجربه اقتصادی با قصد خرید می پردازد. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مورد تجزیه و تحلیل قرار SPSS V. 384 نفر از مشتریان خدمات اینترنت پرسرعت جمع آوری گردید و با نرم افزار 22 گرفت. تحلیل عاملی تاییدی، تعیین پایایی، تحلیل همبستگی و رگرسیون موارد مورد استفاده در این پژوهش بوده است. نتاج حاصل شده بیانگر تاثیر و نفوذ بالای کیفیت عملکردی و تجربه اقتصادی بر قصد خرید مشتریان می باشد مخصوصا زمانی که ادراک مشتری نقش واسط را ایفا می نماید

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کیفیت عملکردی, تجربه اقتصادی, ادراک مشتریان, قصد خرید مشتریان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048089,
author = {لطیفیان, احمد and منظمی برهانی, مسعود},
title = {تعیین اثر گذاری کیفیت عملکردی و تجربه اقتصادی در بروز ادراک و تمایل به خرید خدمات اینترنت پرسرعت},
booktitle = {اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد -2-94},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: کیفیت عملکردی، تجربه اقتصادی، ادراک مشتریان، قصد خرید مشتریان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثر گذاری کیفیت عملکردی و تجربه اقتصادی در بروز ادراک و تمایل به خرید خدمات اینترنت پرسرعت
%A لطیفیان, احمد
%A منظمی برهانی, مسعود
%J اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد -2-94
%D 2015

[Download]