پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه , 2014-04-23

عنوان : ( بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , سیدحمید عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تأثیرگونه ای ازسیستم های اتلاف انرژی غیرفعال یعنی میراگرهای لزجی بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی متوسط فولادی مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور، سه نوع سازه مختلف به روشهای معمول، طراحی و سپس در مدل سازی شدند. درادامه روی این مدل ها تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی با استفاده OpenSees نرمافزار از شتاب نگاشتهای مقیاس شده ی زلزلههای واقعی ال سنترو، منجیل، ناغان وطبس انجام گرفت. برمبنای تحلیل دینامیکی به ب رای میراگرهای الحاقی محاسبه ودیده شدکه مطابق انتظارسازه- Rξ برای سازهها وضریب رفتار R انجام رسیده، ضریب رفتار ها ی مجه ز ب ه میراگرها ی لزج ی ضریب رفتا ر بزرگ تر ی نسبت ب ه سازههای بدون میراگردارند. نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام شده درمجموع نشان دهنده رفتارهای مناسبی در سازههای مجهز به میراگرهمچون کاهش برش پایه، شکل- پذیری بیشتر، رفتار توأمان برشی و خمشی در سازههای با زمان تناوب بالا، توزیع مناسبتر انرژی هیسترزیس درارتفاع سازه ، کاهش تأثیر مولفه اینرسی بر پاسخ دینامیکی وکاهش مقادیر پاسخ لرزه ای سیستم بود.

کلمات کلیدی

, میراگرلزجی, ضریب رفتار, پاسخ لرزه ای , تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی غیرخطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048091,
author = {شریعتمدار, هاشم and عاقل, سیدحمید},
title = {بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {میراگرلزجی، ضریب رفتار، پاسخ لرزه ای ، تحلیل دینامیکی تاریخچه ی زمانی غیرخطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی
%A شریعتمدار, هاشم
%A عاقل, سیدحمید
%J پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
%D 2014

[Download]