پژوهشنامه مالیات, شماره (24), سال (2015-3) , صفحات (9-36)

عنوان : ( بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن )

نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , حمید خادم , علی عبدی , زهرا مرویان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع دولت، نقش به سزایی در رشد اقتصادی و توزیع درامد ایفا می کند. سهم مالیات از کل درامدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. با عنایت به نقش مالیات در اقتصاد که یک اهرم مالی تخصیصی - توزیعی می باشد، پدیده فرار مالیاتی که برگرفته از عدم رعایت اخلاق حرفه ای می باشد به عنوان یک ضد ارزش می تواند تهدیدی جدی بریا فرهنگ مالیاتی و به تبع ان تداوم زندگی اجتماعی و تحقق رفاه اجتماعی باشد و به همین علت ضرورت شناخت عوامل بروز و تشدید فرار مالیاتی به دلیل بی توجهی به جنبه های اخلاقی و ارائه راه کارهایی در این خصوص بحثی در خور مطالعه و بررسی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی استان خراسان رضوی بر اساس دیدگاه اخلاقی فوکو از اندیشمندان پست مدرن، در مورد حقیقت گویی می باشد.

کلمات کلیدی

, مالیات, حقیقت گویی, اخلاق مودیان, فرهنگ مالیاتی, فرار مالیاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048092,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and خادم, حمید and علی عبدی and زهرا مرویان حسینی},
title = {بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن},
journal = {پژوهشنامه مالیات},
year = {2015},
number = {24},
month = {March},
issn = {2251-6484},
pages = {9--36},
numpages = {27},
keywords = {مالیات، حقیقت گویی، اخلاق مودیان، فرهنگ مالیاتی، فرار مالیاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A خادم, حمید
%A علی عبدی
%A زهرا مرویان حسینی
%J پژوهشنامه مالیات
%@ 2251-6484
%D 2015

[Download]