اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24

عنوان : ( ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک بدست آمده با دو روش غربالگری متفاوت قرمز کنگو و لوگل )

نویسندگان: آتوسا هاتفی , علی مخدومی , احمد آسوده , امید میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به کاربردهای وسیع آنزیم سلولاز، توجهات به سمت جداسازی میکروارگانیسم‌های سلولیتیکی و روش‌های بررسی آن‌ها افزایش پیدا کرده است. در پژوهش حاضر میکروارگانیسم‌های جداشده از لارو سوسک سرشاخه خوار رزاسهOsphranteria coerulescens در محیط کشت نمکی حاوی کربوکسی‌متیل‌سلولز تلقیح و با استفاده از دو روش غربالگری اولیه با معرف قرمز کنگو (W/V) 1/0% و لوگل مورد ارزیابی سلولازی قرار گرفتند. از مجموع 124 جدایه بررسی شده، تعداد 12 جدایه در هر دو روش، 16 جدایه فقط در روش لوگل و 29 جدایه تنها با قرمز کنگو هاله‌ مربوط به فعالیت سلولازی احتمالی را تشکیل دادند. بر اساس معیار قطر هاله به قطر کلنی در غربالگری اولیه از هر گروه تعدادی سویه انتخاب و غربالگری ثانویه و ارزیابی کمی فعالیت سلولازی با روش DNS انجام گردید. بر این اساس سویه LN3620.1 از گروه مشترک غربالگری ، سویه DNL1437 از انواع مثبت با روش لوگل و سویه DNH5437 از گروه کنگورد، به ترتیب با 171/0 و 108/0 و 451/0 (U/ml) بیشترین فعالیت آنزیمی را از خود نشان دادند. بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و تفاوت های احتمالی آنزیم های سلولازی در جدایه‌های منتخب در حال بررسی می‌باشد.

کلمات کلیدی

, سلولاز, سلولز, قرمز کنگو, لوگل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048104,
author = {هاتفی, آتوسا and مخدومی, علی and آسوده, احمد and میرشمسی کاخکی, امید},
title = {ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک بدست آمده با دو روش غربالگری متفاوت قرمز کنگو و لوگل},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سلولاز، سلولز، قرمز کنگو، لوگل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت سلولازی در باکتری های سلولیتیک بدست آمده با دو روش غربالگری متفاوت قرمز کنگو و لوگل
%A هاتفی, آتوسا
%A مخدومی, علی
%A آسوده, احمد
%A میرشمسی کاخکی, امید
%J اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2015

[Download]