پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (15), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (23-35)

عنوان : ( بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاری )

نویسندگان: مسعود نیکوقدم , مسعود همایونی فر , محمود هوشمند , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، " ساختار سنی جمعیت " است. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران ، ابتدا با استفاده از ادبیات موضوعِ مربوطه، مهمترین کانال های این اثرگذاری را مورد شناسایی قرار داده و سپس با توجه به ادبیات رشد نئوکلاسیک، به طراحی و استخراج یک مدل تجربی پرداختیم که نشان دهنده رابطه متغیرهای ساختار سنی جمعیت با درآمد سرانه باشد. در مرحله بعد، این مدل در سه تصریح جداگانه و به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای دوره 89 1347 مورد آزمون تجربی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل حاکی از کشش مثبت درآمد سرانه نسبت به عرضه نیروی کار )به عنوان کانال مستقیمِ ...

کلمات کلیدی

, ساختار سنی جمعیت, درآمد سرانه, الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048106,
author = {نیکوقدم, مسعود and همایونی فر, مسعود and هوشمند, محمود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاری},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-6768},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {ساختار سنی جمعیت، درآمد سرانه، الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاری
%A نیکوقدم, مسعود
%A همایونی فر, مسعود
%A هوشمند, محمود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2015

[Download]