اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2015-05-24

عنوان : ( جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لاکاز از دریای خزر )

نویسندگان: الهه اسدی شمس آبادی , علی مخدومی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاکاز‌ها به عنوان عضوی از خانواده‌ی آنزیم‌‌های چند‌مسی با توجه به توانایی بی نظیرشان در از بین بردن آلاینده‌های پیچیده و سمی محیطی در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته‌اند. این آنزیم در سم‌زدایی پساب‌های صنعتی از کارخانه‌های کاغذ و خمیر‌کاغذ، نساجی و پتروشیمی و همچنین در تجزیه لیگنین نقش دارند. در پژوهش حاضر 130 سویه‌ی جداشده از ساحل جنوبی دریای خزر جهت شناسایی انواع واجد آنزیم لاکاز با استفاده از سوبسترای گوایاکول مورد غربال‌گری اولیه قرار گرفتند. تعداد 28 سویه قادر به اکسیداسیون گوایاکول بوده و با ایجاد کلنی قهوه ای در سطح پلیت به عنوان انواع احتمالی واجد فعالیت لاکازی انتخاب شدند. از این تعداد 7 سویه گرم مثبت و 21 سویه گرم منفی، 6 سویه ویبریو، 21 سویه باسیل و 1 سویه کوکسی بوده اند. غربال‌گری ثانویه و تعیین کمی تولید آنزیم لاکاز با کشت سویه ها در محیط مایع به همراه سیرین‌گالدازین(سوبسترای اختصاصی لاکاز) انجام شد.. بیشترین فعالیت لاکازی در دو سویه KC2 و B2 به ترتیب به میزان 6.4 × 10-4 (U/ml) و 6 × 10-4(U/ml) مشاهده گردید. هر دو سویه بر اساس مطالعات فیزیولوژیکی و فیلوژنتیکی متعلق به جنس Bacillus می باشند. سویه های بدست آمده با توانایی تولید و فعالیت آنزیم لاکاز در pH قلیایی، گزینه های مناسبی جهت کاربردهای بیوتکنولوژیک مانند حذف زیستی در شرایط قلیایی می باشند.

کلمات کلیدی

, لاکاز, حذف زیستی, دریای خزر, بیوتکنولوژی دریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048107,
author = {اسدی شمس آبادی, الهه and مخدومی, علی and آسوده, احمد},
title = {جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لاکاز از دریای خزر},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لاکاز، حذف زیستی، دریای خزر، بیوتکنولوژی دریا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتری‌های مولد آنزیم لاکاز از دریای خزر
%A اسدی شمس آبادی, الهه
%A مخدومی, علی
%A آسوده, احمد
%J اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2015

[Download]