اولین کنگره ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش کشور , 2014-12-10

عنوان : ( تحلیل، سنجش و طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بر اساس الگوی تئوری آشوب در سازمان ملی ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , مجید خورسندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطٹڍٷ، وځد ڂ ف٘اضڋ ټؽٶ ټؽڌفڌز آ ڃٌة ٴڃڀڅ ثف اوبن اٸٵڃڊ سئڃڊ آ ڃٌة ؼ وبقټبپ ټٹڋ ڂقی ڂ خڃاڀبپ خٽڇڃڊ اولاټڋ اڌفاپ چؽ ٦ اڌٿ دمڂچ ثڃؼڄ اوز(ڀٝفڌڅ وڍىشٻچبڊ دڍسڍؽڄ ڂ آ ڃٌة ثفاڊ ټؽڌفاپ اڌٿ دڍبٺ ا ؼاؼ څٰ ؼڂاپ ټؽڌفڌز اق ف٘ڌ ٫ ټځٙ ٫ اق دڍ س ١ڍڍٿ ؽٌڄ ڂ ځٰشفٶچبڊ ؼ ٬ڍ ٫، ثڅ وف آټؽڄ اوز ڂ ؼ فٌاڌ آ ڃٌة ڂ ثڋڀٝٽڋ، وڍىشٻچب ؼائٽبً ثڍٿ خبؾثڅ چبڊ ټػشٹ ٧ ؼ ڀڃوبپ چىشځؽ $س ١بؼٶ دڃڌب# ڂ ٴبڄ س ٥ڍڍف ڃٰزٱڋ ،وجت س ٥ڍڍفار ڂوڍٟ ڂ ڌ څٍاڊ ؼ وڍىشٻ ټڋ ڃٌؼ(

کلمات کلیدی

, مدیریت آشوب, تئوری آشوب, سازمان ملی جوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048114,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and مجید خورسندی},
title = {تحلیل، سنجش و طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بر اساس الگوی تئوری آشوب در سازمان ملی ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران},
booktitle = {اولین کنگره ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش کشور},
year = {2014},
location = {لاهیجان, ايران},
keywords = {مدیریت آشوب-تئوری آشوب-سازمان ملی جوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل، سنجش و طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بر اساس الگوی تئوری آشوب در سازمان ملی ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A مجید خورسندی
%J اولین کنگره ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش کشور
%D 2014

[Download]