پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (131-138)

عنوان : ( بررسی اثرات دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات و ارتباط آن با ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها )

نویسندگان: زهرا گلستا نی کلا ت , غلامحسین مروج , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو دهه گذشته تلاش های قابل توجه در انتخاب گیاهان مناسب جهت تولید و معرفی حشره کش های گیاهی جدید انجام شده است. در بررسی حاضر اثر دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس ((Lavandula angustifolia و آویشن شیرازی (Zataria multiflora) روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها به روش تقطیر با آب استخراج شدند. آزمایشات در شرایط دمایی 1±30 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و تاریکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اسانس اسطوخودوس نسبت به آویشن شیرازی اثر دورکنندگی بیشتر داشت. همچنین میزان دورکنندگی هر دو اسانس روی حشرات نر بیش از حشرات ماده بود. میزان دورکنندگی علیه حشرات نر در اثر غلظت های 17/69 و 30/77 میکروگرم بر لیتر از اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی به‌ترتیب معادل 92/80 و 77/60 درصد به‌دست آمد. میزان دورکنندگی علیه حشرات ماده در اثر غلظت های 23/08 و 30/77 میکروگرم بر لیتر از اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی به‌ترتیب معادل 76/80 و 68/40 درصد بود. آنالیز شیمیایی اسانس ها توسط دستگاه GC-MS نشان داد که ترکیبات اصلی اسانس اسطوخودوس، لینالول، 1، 8-سینئول، روزفوران اپوکساید، منتون، ایزومنتول و ترانس-دی هیدروکاروون و ترکیبات اصلی اسانس آویشن شیرازی تیمول، لینالول و پارا-سیمن بودند. با توجه به نتایج این بررسی به نظر می رسد، اسانس گیاهان مذکور خصوصاً گیاه اسطوخودوس جهت حفاظت محصولات خاصیت دورکنندگی مناسبی علیه سوسک چهارنقطه ای حبوبات داشته باشد.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, حفاظت محصولات انباری, کروماتوگرام, GC-MS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048125,
author = {گلستا نی کلا ت, زهرا and مروج, غلامحسین and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی اثرات دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات و ارتباط آن با ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-725X},
pages = {131--138},
numpages = {7},
keywords = {اسانس های گیاهی، حفاظت محصولات انباری، کروماتوگرام، GC-MS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات و ارتباط آن با ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها
%A گلستا نی کلا ت, زهرا
%A مروج, غلامحسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2015

[Download]