نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات کیفی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی )

نویسندگان: حسل چپرلی , حسین انصاری , فاطمه کاظمی , سیدمجید هاشمی‌نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب یکی از معضلات اساسی برای گسترش کشاورزی و نیز فضای سبز شهری به خصوص در مناطق خشک دنیاست. این معضل ضرورت دستیابی به راهکارهای استفاده و معقول از این منبع را ضروری می سازد. چمن یکی از مصرف‌کنندگان عمده آب در فضای سبز شهری است. پژوهش حاضر، به ‌منظور ارزیابی سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر برخی پارامترهای کیفی چمن (Festuca arundinacea) تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی انجام شده است. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار طی سال‌های 1392-1393 اجرا شد. تیمارها عبارتند از: نیتروژن در دو سطح (تیمار بدون نیتروژن و تیمار برابر نیاز چمن:30 گرم بر مترمربع)، چهار سطح آبیاری (120، 100، 80 و 60 درصد نیاز آبی چمن) و فواصل لوله فرعی در سیستم آبیاری زیرسطحی (50 و 75 سانتی‌متر) و صفات رشدی یکنواختی، رنگ، تراکم و کیفیت کلی چمن بررسی شد. نتایج نشان داد که نیتروژن بین تیمارهای رنگ، تراکم، کیفیت کلی چمن اثر معنی‌دار داشت. آبیاری در سطوح مختلف موجب اختلاف معنی‌دار بین تیمارها شد. فاصله لوله‌های فرعی موجب اختلاف معنی‌دار بین تیمارها به جز صفت رنگ گردید.

کلمات کلیدی

, آبیاری قطره‌ای زیرسطحی, چمن, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048130,
author = {چپرلی, حسل and انصاری, حسین and کاظمی, فاطمه and سیدمجید هاشمی‌نیا},
title = {اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات کیفی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آبیاری قطره‌ای زیرسطحی، چمن، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات کیفی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی
%A چپرلی, حسل
%A انصاری, حسین
%A کاظمی, فاطمه
%A سیدمجید هاشمی‌نیا
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]