پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر جذب زرده و وزن دستگاه گوارش جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حامد گنجعلی , احمدرضا راجی , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر زمان شروع به تغذیه پس از هچ بر رشد، توسعه¬ی سیستم گوارش و جذب زرده در جوجه¬های گوشتی، آزمایشی با 225 قطعه جوجه¬ خروس گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 3 تیمار با 5 تکرار و 15 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارها شامل 3 زمان شروع به تغذیه (6، 12 و 18 ساعت پس از هچ) بودند. تمامی پرندگان پس از سپری شدن دوره¬ی محرومیت، به خوراک دسترسی آزاد داشتند. شروع به تغذیه بلافاصله پس از هچ موجب بهبود در رشد بدن، وزن دستگاه گوارش و جذب زرده شد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تغذیه¬ی جوجه¬های گوشتی بلافاصله پس از هچ دارای اثرات مطلوب روی رشد و نمو دستگاه گوارش دارد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, گرسنگی پس از هچ, دستگاه گوارش, جذب زرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048138,
author = {گنجعلی, حامد and راجی, احمدرضا and زرقی, حیدر},
title = {اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر جذب زرده و وزن دستگاه گوارش جوجه های گوشتی},
booktitle = {پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی، گرسنگی پس از هچ، دستگاه گوارش، جذب زرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر زمان دسترسی به خوراک پس از هچ بر جذب زرده و وزن دستگاه گوارش جوجه های گوشتی
%A گنجعلی, حامد
%A راجی, احمدرضا
%A زرقی, حیدر
%J پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]