پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حمید طیموری , حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری دو رقم جو بدون پوشینه با و بدون افزودن مخلوط آنزیمی زایلاناز- بتاگلوکاناز- سلولاز به روش جمع آوری کل مدفوع با استفاده از 32 قطعه جوجه¬ خروس گوشتی در سن 17 تا 24 روزگی تعیین شد. میانگین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جو بدون پوشینه 217± 3360 کیلو کالری در هر کیلوگرم ماده خشک تعیین گردید. افزودن مخلوط آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز- سلولاز باعث افزایش انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جو بدون پوشینه به طور معنی دار و به میزان 38/2 درصد شد (05/0P<)، اختلاف انرژی بین ارقام جو بدون پوشینه مورد آزمایش در این مطالعه معنی¬داری بود (01/0P<).

کلمات کلیدی

, انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری, جو بدون پوشینه, مکمل آنزیمی, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048139,
author = {طیموری, حمید and زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی},
booktitle = {پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری، جو بدون پوشینه، مکمل آنزیمی، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی
%A طیموری, حمید
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%J پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]