پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر مکمل آنزیمی زایلاناز بتاگلوکاناز بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , حمید طیموری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر آنزیم زایلاناز- بتاگلوکاناز بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه¬های گوشتی انجام شد. مقادیر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای ازت غلات مورد آزمایش با و بدون افزودن مخلوط آنزیمی زایلاناز- بتاگلوکاناز به روش جمع¬آوری کل مدفوع در جیره و مدفوع با استفاده از 120 قطعه جوجه خروس گوشتی در سن 17 تا 24 روزگی تعیین گردید. میزان انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده برای ازت ذرت، گندم و تریتیکاله به ترتیب90±3480، 61±3263 و 54±3260 کیلو کالری در هر کیلو گرم ماده خشک بدست آمد. افزودن مخلوط آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز باعث افزایش معنی¬دار (05/0P<) انرژی قابل سوخت و ساز گندم و تریتیکاله به ترتیب به میزان 82/4 و 78/4 درصد شد، اما بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز ذرت تاثیر معنی داری نداشت. نتایج این بررسی نشان داد که تریتیکاله دارای انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری معادل گندم بوده و استفاده از مکمل¬های آنزیمی باعث بهبود بهره¬وری از انرژی گندم و تریتیکاله در جوجه¬های گوشتی می¬شود.

کلمات کلیدی

, انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری, جوجه گوشتی, غلات, مکمل آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048140,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and طیموری, حمید},
title = {اثر مکمل آنزیمی زایلاناز بتاگلوکاناز بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی},
booktitle = {پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری، جوجه گوشتی، غلات، مکمل آنزیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مکمل آنزیمی زایلاناز بتاگلوکاناز بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A طیموری, حمید
%J پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]