پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27

عنوان : ( اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر ریخت شناسی ژژنوم بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: ابراهیم ابراهیمی , سعید سبحانی راد , حیدر زرقی , صالحی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ترتیکاله و افزودن مکمل آنزیمی به جیره بر ریخت شناسی ژژنوم بلدرچین آزمایشی

کلمات کلیدی

, بلدرچین, تریتیکاله, ریخت شناسی ژژنوم, مکمل آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048141,
author = {ابراهیم ابراهیمی and سعید سبحانی راد and زرقی, حیدر and صالحی فرد},
title = {اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر ریخت شناسی ژژنوم بلدرچین ژاپنی},
booktitle = {پژوهشهای نوین در علوم دامی},
year = {2015},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {بلدرچین، تریتیکاله، ریخت شناسی ژژنوم، مکمل آنزیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف تریتیکاله در جیره با و بدون مکمل آنزیمی بر ریخت شناسی ژژنوم بلدرچین ژاپنی
%A ابراهیم ابراهیمی
%A سعید سبحانی راد
%A زرقی, حیدر
%A صالحی فرد
%J پژوهشهای نوین در علوم دامی
%D 2015

[Download]