کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (5), شماره (10), سال (2014-2) , صفحات (97-118)

عنوان : ( تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان )

نویسندگان: علی شیرازی , مریم حاج ملک , فاطمه بصیری نژاد , پگاه رادپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با افزایش چشمگیر رقابت در صنعت رستورانداری، موفقیت در این حوزه به سادگی امکان پذیر نیست، چرا که به جرأت می توان گفت مردم معمولاً فقط برای صرف غذا به رستوران نمیروند؛ بلکه خواستار خدمات عالی و محیط غذاخوری خوشایند نیز هستند. مفهوم جو رستوران یکی از مهمترین عوامل جذب و حفظ مشتری درحوزه رستورانداری است که در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این تحقیق ابتدا پنج بعد حاکم بر جو رستوران مطرح می شود و سپس تأثیر این ابعاد بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور این پژوهش به بررسی تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان می پردازد. داده ها از بین 891 نفر از مشتریان رستورانهای سطح متوسط و بالای شهر مشهد جمع آوری شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پیمایشی-علی است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و تأیید مدل از روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که جو رستوران تأثیر قابل توجهی بر رضایت مشتریان و همچنین نیات رفتاری آنها دارد و رضایت مشتریان از رستوران نیز به نوبه خود تأثیر قابل توجهی بر نیات رفتاری می گذارد و همچنین اثر جو رستوران بر نیت رفتاری با میانجیگری متغیر رضایت افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, جو رستوران, رضایت مشتری, نیات رفتاری, رستوران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048152,
author = {شیرازی, علی and حاج ملک, مریم and بصیری نژاد, فاطمه and رادپور, پگاه},
title = {تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {10},
month = {February},
issn = {2645-386X},
pages = {97--118},
numpages = {21},
keywords = {جو رستوران، رضایت مشتری، نیات رفتاری، رستوران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین تأثیر جو رستوران بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان
%A شیرازی, علی
%A حاج ملک, مریم
%A بصیری نژاد, فاطمه
%A رادپور, پگاه
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ 2645-386X
%D 2014

[Download]