اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران , 2015-05-20

عنوان : ( تحلیل سلسله مراتبی هوش هیجانی و مولفه های آن در داوطلبان ورزش دانشگاهی )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , آسیه قربانیان رجبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: شناخت ویژگی های شخصیتی داوطلبان، جهت به کارگیری و ابقای آنان در سازمان های داوطلبانه الزامی است. این مطالعه به بررسی یکی از این ویژگی های شخصیتی(هوش هیجانی) در داوطلبان و مقایسه آن با غیرداوطلبان می پردازد. روش شناسی: روش این تحقیق، از نوع توصیفی و مقایسه ای است. این تحقیق دو جامعه آماری دارد. جامعه اول دانشجویانی که در رویدادهای ورزشی به عنوان داوطلب مشغول به فعالیت بودند و جامعه دوم دانشجویان غیر داوطلب بودند و کلیه این دانشجویان در دانشگاه های دولتی ایران، مشغول به تحصیل بودند. بر اساس جدول مورگان، تعداد 384 نفر از جامعه داوطلبان و 384 نفر از غیر داوطلبان به روش تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط تعدادی از اساتید مدیریت ورزشی تأیید شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد( 80/0=α). پرسشنامه شامل هفت بعد است. برای مقایسه این ابعاد بین داوطلبان و غیرداوطلبان از آزمون t مستقل، یومان ویتنی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است. یافته ها:نتایج تحقیق نشان داد که بین خودآگاهی هیجانی، خودابرازی، روابط بین‌فردی، انعطاف‌پذیری، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و هوش هیجانی کل این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. بحث: به نظر می رسد افرادی که برای اولین بار کارهای داوطلبانه انجام می دهند، بر هیجانات اجتماعی خود غلبه کرده اند.

کلمات کلیدی

, داوطلب ورزشی, دانشجو, هوش هیجانی, تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048153,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and قربانیان رجبی, آسیه},
title = {تحلیل سلسله مراتبی هوش هیجانی و مولفه های آن در داوطلبان ورزش دانشگاهی},
booktitle = {اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {داوطلب ورزشی، دانشجو، هوش هیجانی،تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سلسله مراتبی هوش هیجانی و مولفه های آن در داوطلبان ورزش دانشگاهی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A قربانیان رجبی, آسیه
%J اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران
%D 2015

[Download]