اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران , 2015-05-20

عنوان : ( بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی اداره کل ورزش و جوانان )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , محمد مهدی سلاطین اسلامیه , مجید خرسندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین قابلیت یادگیری و عملکرد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل دادند (97N=) و به علت محدود بودن جامعه کلیه افراد مورد مطالعه قرار گرفتند و در انتها 71 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، قابلیت یادگیری سازمانی (گومز، 2005) و عملکرد سازمانی (براون، 2001) بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری (05/0 p≤) انجام گرفت. یافته ها نشان داد که خرده مقیاس دید سیستمی،بیشترین میانگین را نسبت به دیگر قابلیت های یادگیری سازمانی بدست آورد. همچنین قابلیت های یادگیری سازمانی رابطه ی معناداری با عملکرد سازمان دارند. با توجه به وجود رابطه خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین (قابلیت های یادگیری سازمانی)، 76 % تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین می-نمایند. در نهایت پیشنهادمی شودمدیران برای درک اهمیت یادگیری سازمانی وچگونگی ایجاداین قابلیت هادر کارکنان، اهتمام کافی بورزند.

کلمات کلیدی

, قابلیت¬های یادگیری سازمانی, عملکرد سازمانی, اداره ورزش و جوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048154,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and سلاطین اسلامیه, محمد مهدی and مجید خرسندی},
title = {بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی اداره کل ورزش و جوانان},
booktitle = {اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قابلیت¬های یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی، اداره ورزش و جوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی اداره کل ورزش و جوانان
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A سلاطین اسلامیه, محمد مهدی
%A مجید خرسندی
%J اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران
%D 2015

[Download]