پژوهش های جغرافیای طبیعی, دوره (47), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (161-178)

عنوان : ( تحلیل درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های بینالود جنوبی بر پایة مقبولیت شاخص‌های مورفوتکتونیک )

نویسندگان: عادل سپهر , زهرا عبدالله زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، با این فرض که با فعال بودن تکتونیک، درجة مخاطره افزایش می‌یابد، آسیب‌پذیری سکونت گاه‌های توسعه‌یافته بر روی مخروط‌ افکنه‌های فعال باجادای بینالود جنوبی تحلیل شده است. در ابتدا، بر پایة شاخص‌های مورفوتکتونیکی ضریب مخروط‌گرایی، شاخص نسبت کف دره به ارتفاع، شاخص عدم تقارن حوضة آبریز و شاخص پیچ‌وخم جبهة کوهستان، درجة تکتونیک مخروط‌ افکنه‌های مورد بررسی محاسبه شد. پس از محاسبة تکتونیک، با کمک شاخص مقبولیت و بردار وزن مرکزی، مطلوبیت شاخص مورفوتکتونیکی مشخص شد. این مطلوبیت شاخص وزن و تأثیر بیشتری بر درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌ها و در نتیجه، آسیب‌پذیری سکونت گاه‌های مستقر روی مخروط‌ افکنه دارد. در پایان، با طبقه‌بندی مخروط‌ افکنه‌ها به سه گروه خطر کم، متوسط و زیاد، درجة مخاطره از حیث سکونتگاه‌های توسعه‌یافته در مخروط‌ افکنه‌ها تحلیل شد. نتایج نشان داد که سه مخروط‌ افکنة بوژمهران 1، خرو و درود از لحاظ شاخص مقبولیت، بیشترین مقبولیت را برای سه رتبة اول کسب کردند. همچنین، مشخص شد که شاخص‌های مورفوتکتونیکی نسبت کف دره به ارتفاع و سینوسیتة کوهستان بیشترین سهم را در درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های خرو و درود دارد. نتایج مؤید این مطلب بود که شهر بوژمهران، خرو و درود که بر روی مخروط‌ افکنه‌ها‌ توسعه یافته‌اند، آسیب‌پذیری زیادی نسبت به تحولات مخروط‌ افکنه‌ای دارند.

کلمات کلیدی

آسیب‌پذیری؛ بردار وزن مرکزی؛ شاخص مقبولیت؛ مورفوتکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048155,
author = {سپهر, عادل and عبدالله زاده, زهرا},
title = {تحلیل درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های بینالود جنوبی بر پایة مقبولیت شاخص‌های مورفوتکتونیک},
journal = {پژوهش های جغرافیای طبیعی},
year = {2015},
volume = {47},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-630X},
pages = {161--178},
numpages = {17},
keywords = {آسیب‌پذیری؛ بردار وزن مرکزی؛ شاخص مقبولیت؛ مورفوتکتونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل درجة مخاطرة مخروط‌ افکنه‌های بینالود جنوبی بر پایة مقبولیت شاخص‌های مورفوتکتونیک
%A سپهر, عادل
%A عبدالله زاده, زهرا
%J پژوهش های جغرافیای طبیعی
%@ 2008-630X
%D 2015

[Download]