پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (191-199)

عنوان : ( سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی )

نویسندگان: الهام قاروی اهنگر , محمدحسین عباسپور فرد , ناصر شاه طهماسبی , مهدی خجسته پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، نانوذرات و نانوکامپوزیت پلیمراکسید روی برای تهیه فیلم به منظور بسته‌بندی مواد غذایی تولید شدند و خواص ساختاری، فیزیکی و ضدمیکروبی آنها مورد بررسی قرار گرفت. سنتز نانو ذرات با روش سل- ژل انجام شد. آنالیز ساختاری توسط آزمون پراش پرتو ایکس تشکیل فاز نانو اکسید روی را نشان داد. پس از سنتز نانو ذرات با استفاده ازتصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری، مورفولوژی نانو ذرات بررسی شد که نشان داد نانو ذرات به شکل نسبتاً کروی و اندازه متوسط آنها بین 20 تا 25 نانو متر است. برای تهیه نانوکامپوزیت، نانو ذرات اکسید روی در سه سطح 1، 3 و 5 درصدبه ماتریس پلی وینیل الکل، که به روش فرآوری محلول تهیه شد، اضافه گردید. نحوه پراکنش نانو ذرات در بستر پلیمری و ویژگی سطحی نانو فیلم های کامپوزیتی به ترتیب با استفاده از آزمون پراش پرتو ایکس ومیکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نمای سطحی فیلم نشان دادکه در همه سطوح غلظت، نانو اکسید روی در بستر پلیمری به طوریکنواخت پخش شد .با استفاده از طیف سنجی فروسرخ مشخص گردید که در طول موج حدود1 cm- 558 پیوند Zn-O درهمه غلظتهای نانو ذرات برقرار است. با افزایش غلظت نانو ذرات از یک درصد به سه درصد، استحکام کششی فیلم‌ها حدود 11درصد افزایش یافت. همچنین افزایش غلظت نانو ذرات از صفر درصد تا 5 درصد باعث کاهش رطوبت به میزان20 درصد گردید. با افزودن نانو ذرات اکسید روی به پلی وینیل الکل، فیلم ها خاصیت ضد میکروبی علیه اشرشیا کلی را خوبی از خود نشان دادند به طوریکه با افزایش غلظت نانو ذرات این ویژگی افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, نانو اکسید روی, سل- ژل, پلی وینیل الکل, نانوکامپوزیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048156,
author = {قاروی اهنگر, الهام and عباسپور فرد, محمدحسین and شاه طهماسبی, ناصر and خجسته پور, مهدی},
title = {سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {191--199},
numpages = {8},
keywords = {نانو اکسید روی، سل- ژل، پلی وینیل الکل، نانوکامپوزیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی
%A قاروی اهنگر, الهام
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A خجسته پور, مهدی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]