جغرافیا و توسعه, دوره (13), شماره (38), سال (2015-5) , صفحات (31-46)

عنوان : ( بررسی ارتباط متقابل کاربریهای ورزشی و حمل ونقل شهری در مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , احمد افتاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه ی متقابل بین کاربری اراضی و سیستم حمل و نقل شهری جدایی ناپذیر و دو جزء تشکیل دهنده ی یک واقعیت محسوب می شوند. در این مقاله رابطه ی کاربریهای ورزشی با حمل و نقل و تراکم جمعیت شهری با استفاده از مدل دسترسی هنسن بر اساس سلسله مراتب ساختار فضایی شهر سنجیده شده است. سپس پراکنش فضایی انواع مراکز ورزشی نسبت به سلسله مراتب شبکه ی ارتباطی با استفاده از مدل تحلیل شبکه در محیط نرم افزار GIS به منظور سنجش میزان تولید و جذب سفرهای ورزشی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد وسعت کاربریهای ورزشی در شهر مشهد 2409911 متر مربع (137 قطعه) می باشد که 1/2 درصد از مساحت کل شهر است. سرانه ی این کاربری در مشهد 0/95 متر مربع میباشد که با سرانه ی پیشنهادی طرح جامع (2/91 متر مربع) فاصله ی زیادی دارد. ضریب موران نیز بر عدم رعایت عدالت در توزیع فضایی مراکز ورزشی دلالت دارد. همچنین بر اساس شاخص هنسن، دسترس37/04% از جمعیت شهر مشهد به مراکز ورزشی پایین تر از متوسط می باشد. مراکز ورزشی نسبت به شبکه ی ارتباطی فقط 52/8 درصد از سطح شهر را تحت پوشش خود قرار می دهد و حدود 31/3% از این مراکز نیز نسبت به شبکه ی ارتباطی بطور نامناسب مکان یابی شده اند، بطوریکه پرترافیک ترین مناطق مشهد (مناطق ترافیکی 1 و 2) جذب کننده ی بیشترین سفرهای ورزشی (32/31%) می باشند. بنابر این پیشنهاداتی مانند هماهنگی برنامه ریزی کاربری اراضی و حمل نقل و تناسب سلسله مراتب کاربری ورزشی با سلسله مراتب شبکه ارتباطی همجوار ارایه می شود.

کلمات کلیدی

, کاربری اراضی, حمل و نقل شهری, کاربری ورزشی, تولید و جذب سفر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048166,
author = {رهنماء, محمدرحیم and افتاب, احمد},
title = {بررسی ارتباط متقابل کاربریهای ورزشی و حمل ونقل شهری در مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2015},
volume = {13},
number = {38},
month = {May},
issn = {1735-0735},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {کاربری اراضی، حمل و نقل شهری، کاربری ورزشی، تولید و جذب سفر، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط متقابل کاربریهای ورزشی و حمل ونقل شهری در مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A افتاب, احمد
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2015

[Download]