مطالعات روان شناختی, دوره (11), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (51-74)

عنوان : ( اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی )

نویسندگان: منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رواسازی مقیاس انگیزش پژوهشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی مشهد بود که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول تحصیل بودند. از جامعه یاد شده، نمونه‌ای به حجم 280 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس ساخته شده انگیزش پژوهشی و مقیاس خودکارآمدی پژوهشی صالحی و همکاران (1391) استفاده شد. برای احراز پایایی از روش همسانی درونی و برای بررسی ساختار عاملی، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. بر طبق نتایج تحلیل عاملی ساختار 3 عاملی انگیزش پژوهشی تأیید شد. همچنین نتایج نشان داد که انگیزش درونی و بیرونی پژوهشی با خودکارآمدی پژوهشی رابطه مثبت معناداری و با بی‌انگیزگی رابطه منفی معناداری دارد. ضرایب همسانی درونی آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس‌های انگیزش درونی و بیرونی در انجام پژوهش و بی‌انگیزگی به ترتیب، 93/0، 86/0 و 76/0 به دست آمد. این نتایج نشان می‌دهد که آزمون روایی و پایایی مقبولی دارد. بنابراین، از مقیاس انگیزش پژوهشی، برای ارزشیابی انگیزش،‌ علائق و نگرش‌های پژوهشی دانشجویان می‌توان استفاده کرد.

کلمات کلیدی

انگیزش؛ پژوهش؛ روایی؛ دانشجو؛ تحصیلات تکمیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048168,
author = {صالحی, منیره and کارشکی, حسین and آهنچیان, محمدرضا},
title = {اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
journal = {مطالعات روان شناختی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2538-2942},
pages = {51--74},
numpages = {23},
keywords = {انگیزش؛ پژوهش؛ روایی؛ دانشجو؛ تحصیلات تکمیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی
%A صالحی, منیره
%A کارشکی, حسین
%A آهنچیان, محمدرضا
%J مطالعات روان شناختی
%@ 2538-2942
%D 2015

[Download]