مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (5), شماره (10), سال (2015-12) , صفحات (97-113)

عنوان : ( بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها )

نویسندگان: بهروز مهرام , یونس طاطاری , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه، بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها بود. بدین منظور نمونه ای متشکل از 197 تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393، به روش سهمیه ای انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه درسی و پرسشنامه انگیزش پژوهشی بود. نتایج نشان داد که میان ادراک از مؤلفه‌های درسی به صورت کلی و انگیزش پژوهشی 58/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خرده مقیاس های ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی (ادراک از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) و انگیزش پژوهشی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین می‌توانند به صورت ترکیبی 43 درصد از تغییرات متغیر انگیزش پژوهشی را تبیین کنند و از بین متغیرهای پیش بین، دو متغیر ادراک از هدف و ادراک از محتوا می تواند متغیر ملاک (انگیزش پژوهشی) را پیش بینی کنند و سایر متغیرهای پیش بین (ادراک از روش و ارزشیابی) به تنهایی قادر به پیش‌بینی انگیزش پژوهشی نیستند. به صورت کلی ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه ی درسی قابلیت پیش‌بینی انگیزش پژوهشی را داراست، این یافته‌ها مؤید رویکرد خود تعیین گری است که بیان می‌کند ادراکات حاصل از محیط بر انگیزش تأثیر می‌گذارد

کلمات کلیدی

, انگیزش پژوهشی, ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی, دانشجویان تحصیلات تکمیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048171,
author = {مهرام, بهروز and طاطاری, یونس and کارشکی, حسین},
title = {بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {10},
month = {December},
issn = {1735-4986},
pages = {97--113},
numpages = {16},
keywords = {انگیزش پژوهشی، ادراک از مؤلفه‌های برنامه درسی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها
%A مهرام, بهروز
%A طاطاری, یونس
%A کارشکی, حسین
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2015

[Download]