دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی , 2015-05-19

عنوان : ( ‏مطالعه الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگیهای توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه روشهای دورسنجی )

نویسندگان: صادق افشارنجفی , بهنام رحیمی , ریحانه احمدی روحانی , فرزین قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی ، بر پایه ی روشهای دورسنجی و ترسیم نمودار گلسرخی، دو دسته شکستگی سیستماتیک غالب با روندهای شمال غربی- جنوب شرقی و شمال شرقی- جنوب غربی شناسایی شدند. سپس با ترسیم دو هیستوگرام فاصله بندی برای هر دسته، پس ا‏ز برازش الگوهای آماری مختلف به دادهها توزیع نمایی منفی بهترین انطباق با داده های صحرایی و توزیع لگاریتمی بهترین انطباق با داده های دورسنجی نشان دادند. برای محاسبه بعد فرکتال، منطقه به ٣٢ ‏محدوده مربعی تقسیم و تحلیل فرکتالی شکستگیها به روش مربع شمار انجام شد که برای هر محدوده بعد فرکتالی محاسبه شد. بیشترین بعد 1.57 ‏و کمترین بعد 1.08 ‏به ترتیب برای محدوده های ١۶ ‏و 14 ‏بدست آمد و میانگین بعد فرکتالی برای کل منطقه 1.35 ‏محاسبه شد. از نتایج به دست آمده استنباط میشود که دستهی شمال غربی- جنوب شرقی از نظر روند بیشترین فراوانی را دارد و بیشترین تراکم شکستگیها مربوط به غرب منطقه است.

کلمات کلیدی

, گرانیت بجستان, شکستگی, فرکتال, فاصله بندی, دورسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048174,
author = {افشارنجفی, صادق and رحیمی, بهنام and احمدی روحانی, ریحانه and قائمی, فرزین},
title = {‏مطالعه الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگیهای توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه روشهای دورسنجی},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گرانیت بجستان، شکستگی، فرکتال، فاصله بندی، دورسنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ‏مطالعه الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگیهای توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه روشهای دورسنجی
%A افشارنجفی, صادق
%A رحیمی, بهنام
%A احمدی روحانی, ریحانه
%A قائمی, فرزین
%J دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
%D 2015

[Download]