جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (1), شماره (1), سال (2015-2) , صفحات (117-128)

عنوان : ( نقش شبکه ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , عزت اله مافی , فهیمه عبادی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثرات زیست محیطی حمل و نقل شهر مشهد با استفاده از روشی بوم شناختی و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن بر شهروندان است. این بررسی بر مبنای ارزیابی از وضعیت جاری، به عنوان سناریوی پایه یا مرجع و مقایسۀ آن با وضعیت آتی توسعه و بهره برداری از سایر خطوط شبکۀ ریلی شهر، به عنوان سناریو مطلوب، صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بر اساس سناریو مرجع، جاپای بوم شناختی حمل ونقل شهر مشهد از 11/0 هکتار برای هر فرد در سال 1392 به 14/0 هکتار برای هر فرد در سال 1404 افزایش خواهد یافت. و در سال 1404 انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل به 54 میلیون گیگاژول خواهد رسید که سهم بنزین در بین سایر حامل های انرژی به تنهایی 69 درصد است. بر اساس سناریو مطلوب و با تکمیل شبکۀ ریلی این مقدار به 44 میلیون گیگاژول کاهش خواهد یافت و جاپای بوم شناختی برابر با 11/0 هکتار برای هر فرد؛ یعنی مانند وضعیت فعلی ثابت باقی می ماند که این علاوه بر اثرات مثبت زیست محیطی به لحاظ صرفه جویی اقتصادی ناشی از مصرف بنزین نیز حایز اهمیت است، به طوری که صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف بنزین می تواند به تنهایی هزینه های عمرانی و ساختاری شرکت قطار شهری مشهد را توجیه کند.

کلمات کلیدی

, جاپای بوم شناختی, حمل و نقل پایدار, قطار شهری, مصرف بنزین, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048175,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and مافی, عزت اله and عبادی نیا, فهیمه},
title = {نقش شبکه ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2015},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2322-2832},
pages = {117--128},
numpages = {11},
keywords = {جاپای بوم شناختی، حمل و نقل پایدار، قطار شهری، مصرف بنزین، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش شبکه ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A مافی, عزت اله
%A عبادی نیا, فهیمه
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2322-2832
%D 2015

[Download]