کنفرانس ملی چالش های سازگاری با تغییر اقلیم و راهکارهای کاهش آثار سوء آن , 2013-10-02

عنوان : ( استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS )

نویسندگان: محترم محمدیاریان , عباس مفیدی , لیلا مکرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی پدید های اقلیمی است و در واقع بخشی از اقلیم یک منطقه محسوب میشود. خشکسالی به کندی شروع میشود و دارای طبیعت پنهانی است نیز مدت زمان وقوع آن طولانی بوده و اثرات ناشی از آن به صورت غیر ساختاری و در نتیجه خسارتهای ناشی از آن در بخشهای مختلفی مانند کشاورزی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و... به صورت تدریجی ظاهر میشود. نکته حایز اهمیت این است که خسارات و اثرات ناشی از خشکسالی بیشتر از سایر بلایای طبیعی مانند سیل و زمین لرزه میباشد. خسارت بسیار گسترده و وسیع این پدیده بخش های زیادی از جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده و همه ساله زیان های بسیار زیادی را به بار می آورد. لذا پایش و پهنه بندی آن بعنوان یک اصل مهم در برنامه ریزی های کلان باید مد نظر قرار بگیرد. بطور مشخص در این تحقیق، شاخص بارندگی استاندارد شده برای پایش دوره های خشک برای پهنه بندی این دوره ها استفاده شده است. بررسی دوره های خشک در یک دوره ی آماری (2007- 1971) برای 17 ایستگاه شمال شرق ایران نشان داد که وقوع این پدیده یک ویژگی اقلیمی است که در دوره های خاصی بوقوع می پیوندند. این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر تکرار و تداوم این پدیده در هر 3 استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی افزایش داشته است. با توجه به نتایج تحقیق بیشترین خشکسالی شدید را در ایستگاه های گلمکان، قوچان و سبزوار و بیشترین خشکسالی متوسط نیز در ایستگاه های گلمکان، تریت جام و بجنورد رخ داده است.

کلمات کلیدی

, شاخص SPI, خشکسالی و ترسالی, شمال شرق ایران, AHP, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048178,
author = {محمدیاریان, محترم and مفیدی, عباس and لیلا مکرم},
title = {استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS},
booktitle = {کنفرانس ملی چالش های سازگاری با تغییر اقلیم و راهکارهای کاهش آثار سوء آن},
year = {2013},
location = {آمل, ايران},
keywords = {شاخص SPI، خشکسالی و ترسالی، شمال شرق ایران،AHP، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS
%A محمدیاریان, محترم
%A مفیدی, عباس
%A لیلا مکرم
%J کنفرانس ملی چالش های سازگاری با تغییر اقلیم و راهکارهای کاهش آثار سوء آن
%D 2013

[Download]