کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94 , 2015-04-22

عنوان : ( بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4 )

نویسندگان: سمیرا حسنی , عباس مفیدی , آذر زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی ساختار باد شمال تابستانه و نحوه وقوع گرد و غبار ناشی از آن در جنوب غرب ایران، از مدل مقیاس منطقه ایRegCM4 پیوند خورده با طرحواره غبار استفاده شد. در این مطالعه روز 12 جون سال 2006 به عنوان روز دارای باد شمال برجسته برای انجام مدلسازی انتخاب شد و مدل با دو قدرت تفکیک 20 و 80 کیلومتر به اجرا در آمد. در تحلیل ساختارباد شمال و توفان از داده های مولفه مداری و نصف النهاری باد، تابش موج بلندزمین تاب، عمق نوری ذرات (AOD)، به همراه میزان شدت باد و تاوایی نسبی استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که باد شمال یک جت تراز زیرین است که در زیر تراز 900 هکتوپاسکال در نتجه کاهش ناگهانی تلاطم در لایه مرزی سیاره ای اتفاق می افتد و حداکثر شدت آن در ساعات نیمه شب است. نتایج همچنین بیانگر آن است که در الگوی زوجی تابستانه با استقرار پرفشار در غرب خلیج فارس و شمال عربستان و وجود کم فشار زاگرس باد شمال در پی ایجاد یک منطقه هم شارش، وزیدن می گیرد و گرد و غبار در حاشیه بیشینه شدت باد اتفاق می افتد. در مقایسه دو قدرت تفکیک افقی مشخص شد که وقوع توفان های گرد و غباری در جنوب غرب ایران و عراق متاثر از واداشت های توپوگرافی زاگرس بر منطقه و تاثیر آن بر جریانات ترازهای زیرین است که در قدرت تفکیک 20 کیلومتر به دلیل نشان دادن این برهم کنش محلی، بهتر از قدرت تفکیک 80 کیلومتر باد شمال و توفان های گرد و غباری جنوب غرب ایران و عراق را نشان می دهد

کلمات کلیدی

, باد شمال , توفان گرد وغباری , قدرت تفکیک افقی, مدل RegCM4
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048179,
author = {حسنی, سمیرا and مفیدی, عباس and زرین, آذر},
title = {بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4},
booktitle = {کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {باد شمال ، توفان گرد وغباری ، قدرت تفکیک افقی، مدل RegCM4},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4
%A حسنی, سمیرا
%A مفیدی, عباس
%A زرین, آذر
%J کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94
%D 2015

[Download]