پژوهش در آموزش, دوره (1), شماره (2), سال (2015-5) , صفحات (55-62)

عنوان : ( بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش اموزان دارای افت تحصیلی )

نویسندگان: میثم گل محمدی , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش اموزان دارای افت تحصیلی پسر سال اول متوسطه منطقه تبادکان مشهد صورت گرفت.در این مطالعه جامعه اماری شامل کلیه دانش اموزان پسر مشغول به تحصیل در منطقه تبادکان شهر مشهد در سال تحصیلی92-91 بود .نمونه 30 نفر دانش اموز با معدل زیر 12 بود که در گام اول با روش خوشه ای انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه ازمایش و کنترل جایگزین شدند.داده ها با استفاده از پرسشنامه انگیزش تحصیلی مورد اندازه گیری قرار گرفت.تحلیل داده ها با استفاده از کو واریانس با کنترل اثر پیش ازمون انجام گرفت.نتایج نشان داد که روش گروهی متمرکز بر راه حل باعث افزایش انگیزش تحصیلی می شود.در نتیجه روشی موثر در افزایش انگیزش تحصیلی دانش اموزان پسر دبیرستانی دارای افت تحصیلی است.

کلمات کلیدی

, مشاوره گروهی راه حل محو, انگیزش تحصیلی, افت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048191,
author = {گل محمدی, میثم and کیمیایی, سیدعلی},
title = {بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش اموزان دارای افت تحصیلی},
journal = {پژوهش در آموزش},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {May},
issn = {2914-7111},
pages = {55--62},
numpages = {7},
keywords = {مشاوره گروهی راه حل محو; انگیزش تحصیلی; افت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر انگیزش تحصیلی دانش اموزان دارای افت تحصیلی
%A گل محمدی, میثم
%A کیمیایی, سیدعلی
%J پژوهش در آموزش
%@ 2914-7111
%D 2015

[Download]