اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22

عنوان : ( بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف های هرز سلمه تره (Chenopodium album L.)، علف جارو (Kochia scoparia L.)، جو دره (Hordeum spontaneum L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. شش سطح خشکی شامل پتانسیل‌های اسمزی 0، 33/0-، 84/0-، 02/1-، 29/1- و 79/1- مگا پاسکال استفاده شد. صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه‌زنی، طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول گیاهچه، نسبت طول ساقه چه به ریشه چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برای تمامی صفات مورد مطالعه بین علف‌های هرز اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. هم‌چنین اثر سطوح تنش خشکی روی هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. مدل لجستیک سه پارامتری با ضریب تبیین بالای 9/0، برآورد مناسبی از رابطه‌ی بین درصد نهایی جوانه‌زنی با تنش خشکی بود. بیشترین و کمترین شیب مدل به ترتیب متعلق به جو دره و سلمه‌تره بود که برای جودره، مقدار 4 و برای سلمه‌تره، مقدار 74/0 برآورد شد که نشان دهنده کمترین و بیشترین مقاومت به خشکی است. در مجموع مشخص شد که علف‌های هرز مطالعه شده در این تحقیق در مقایسه با بسیاری از گیاهان زراعی و بسیاری از علف‌های هرز، مقاومت بالایی در مرحله جوانه‌زنی به سطوح بالای تنش خشکی دارند که حاکی از پتانسیل بالای تهاجم این گیاهان به محیط‌های خشک و مطرح شدنشان به عنوان علف‌های هرز مشکل ساز در زمین‌های خشک می‌باشد.

کلمات کلیدی

, تنش اسمزی, جذب آب, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, مولفه های جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048199,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and کافی, محمد},
title = {بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز},
booktitle = {اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنش اسمزی، جذب آب، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، مولفه های جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه چند علف هرز
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A کافی, محمد
%J اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2014

[Download]