اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-11-22

عنوان : ( بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مواد افزودنی بر افزایش کارایی علف‌کش گلایفوسیت جهت کنترل علف جارو در سطوح مختلف شوری آب مخزن سمپاش، آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری آب مخزن سمپاش در چهار سطح 0، 50، 100 و 150 میلی‌مولار و کاربرد مواد افزودنی همراه علف‌کش گلایفوسیت در هفت سطح شامل بدون ماده افزودنی، کود اوره، سولفات آمونیوم، اسید سولفوریک، اسید لاکتیک، اسید سیتریک همراه با تیمار عدم مصرف گلایفوسیت بود. صفات درصد بقاء، وزن تر و وزن خشک چهار هفته بعد از سمپاشی اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج آزمایش دز- پاسخ، دز لازم برای کاهش 50 درصد بقاء، 32/549 گرم در هکتار ماده موثره بود که به عنوان دز موثر انتخاب شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف شوری مخزن سمپاش اختلاف معنی‌داری (05/0≥p) برای وزن تر، وزن خشک و ارتفاع بوته وجود دارد و برای درصد بقاء این اختلاف بسیار معنی‌دار (01/0≥p) بود. همچنین بین مواد افزودنی، اختلاف بسیار معنی‌داری (01/0≥p) برای تمامی صفات وجود داشت. در مجموع بیشترین کنترل علف جارو توسط اسید لاکتیک صورت گرفت و کارایی کنترل گلایفوسیت را 12/3 برابر افزایش داده است که موجب کاهش 3 برابری مصرف علف‌کش می‌شود. انواع اسیدهای استفاده شده در این آزمایش به خوبی توانستند میزان مصرف گلایفوسیت به عنوان پرکاربرد ترین علف‌کش مورد استفاده در کشاورزی را کاهش دهند. به علاوه مواد افزودنی استفاده شده توانستد اثرات نامطلوب شوری آب مخزن را تعدیل کنند.

کلمات کلیدی

, بقا, دز موثر, رانداپ, زیست توده و کیفیت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048200,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and کافی, محمد},
title = {بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش},
booktitle = {اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بقا، دز موثر، رانداپ، زیست توده و کیفیت آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف جارو (Kochia scoparia L.) در سطوح مختلف شوری محلول پاشش
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A کافی, محمد
%J اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
%D 2014

[Download]