پترولوژی, دوره (7), شماره (27), سال (2016-11) , صفحات (125-146)

عنوان : ( سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی مناطق چشمه خوری و شکسته سبز، خور، شمال غرب بیرجند )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده خور در شرق ایران و شمال غرب بیرجند واقع شده است. این محدوده شامل برونزدهایی از سنگ های آتشفشانی ائوسن- الیگوسن با ترکیب آندزیت بازالتی تا ریولیتی بوده که واحد های نیمه عمیق و عمیق گرانودیوریتی تا گابرویی در آنها نفوذ نموده-است. در این بررسی پتروژنز واحدهای آتشفشانی مناطق چشمه خوری و شکسته سبز که در محدوده خور بیشترین گسترش را دارند، مورد مطالعه قرار گرفت. واحدهای ریولیت، داسیت، آندزیت، تراکی آندزیت و آندزیت بازالتی در منطقه چشمه خوری و واحد تراکی آندزیت در منطقه شکسته سبز شناسایی شدند. بافت غالب این واحدها پورفیری، هیالوپورفیری و میکرولیتی و شامل کانی های پلاژیوکلاز، اوژیت، آلکالی فلدسپار، هورنبلند، بیوتیت و کوارتز می باشند. واحدهای آتشفشانی چشمه خوری ماهیت کالک آلکالن با پتاسیم بالا دارند. غنی شدگی LREEها نسبت به HREEها و غنی شدگی عناصر LILE نسبت به HFSE شواهد مهمی است که این واحدها در کمربند ماگمایی زون فرورانش تشکیل شده اند. بر مبنای نسبت ایزوتوپ اولیه 87Sr/86Sr واحد های آندزیتی و داسیتی، ماگمای آنها از ذوب بخشی گوشته غنی شده نشات گرفته و سپس حین تفریق، دچار آلودگی پوسته ای شده است. تراکی آندزیت های شکسته سبز ماهیت شوشونیتی دارند. این واحدها دارای نسبت بالای FeOt/FeOt+MgO، K2O/Na2O و نیز ppm360Zr>، ppm39Y>، ppm 100Ce> می باشند. همچنین دارای غنی شدگی شدید در عناصر LREEها، تهی شدگی Eu، غنی شدگی از عناصر HFSE و کاهیدگی در Ba و Sr می باشند. تراکی آندزیت های شکسته سبز در محدوده آتشفشانی های پس از برخورد قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, زون فرورانش, زون کششی, چشمه خوری, شکسته سبز, شمال بلوک لوت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048207,
author = {جاویدی مقدم, مریم and کریم پور, محمدحسن and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and ملکزاده شفارودی, آزاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی مناطق چشمه خوری و شکسته سبز، خور، شمال غرب بیرجند},
journal = {پترولوژی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {27},
month = {November},
issn = {2228-5210},
pages = {125--146},
numpages = {21},
keywords = {ژئوشیمی، زون فرورانش، زون کششی، چشمه خوری، شکسته سبز، شمال بلوک لوت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی مناطق چشمه خوری و شکسته سبز، خور، شمال غرب بیرجند
%A جاویدی مقدم, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J پترولوژی
%@ 2228-5210
%D 2016

[Download]