پترولوژی, دوره (7), شماره (25), سال (2016-5) , صفحات (157-175)

عنوان : ( سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آتشفشانی و توده های نفوذی ترشیاری شمال شهر فیروزه، شمال شرقی ایران )

نویسندگان: آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , آرزو زارعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در فاصله 15 کیلومتری شمال شهرفیروزه در استان خراسان رضوی قرار دارد. این محدوده در جنوب شرقی کمان ماگمایی ترشیاری قوچان- سبزوار واقع شده است. زمین شناسی منطقه شامل گدازه هایی با ترکیب داسیت است که توده های عمیق و نیمه عمیق بصورت استوک هورنبلند گرانودیوریت پورفیری و دایک گرانودیوریتی الیگوسن در آن نفوذ نموده اند. سنگهای آذرین توسط واحدهای رسوبی جوانتر پوشیده شده اند. بافت واحد داسیتی، پورفیری تا گلومروپورفیری با زمینه عمدتا جریانی است و کانیهای کوارتز، پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار و هورنبلند مهمترین سازنده-های آن هستند. توده هورنبلند گرانودیوریت پورفیری بافت پورفیری تا گلومروپورفیری دارد و شامل کانیهای کوارتز، پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار و هورنبلند است، در حالیکه توده گرانودیوریت دارای بافت گرانولار و فاقد هورنبلند می باشد. براساس مطالعات ژئوشیمیایی، واحد آتشفشانی و توده های نفوذی اسیدی از نوع متاآلومینوس و پتاسیم متوسط بوده و متعلق به گرانیتوئیدهای نوع I هستند. غنی شدگی عناصر LREE نسبت به HREE و عناصر LILE نسبت به HFSE موید تشکیل ماگما در زون فرورانش است. مذاب آنها از ذوب بخشی آمفیبولیت گارنت دار (بین 10 تا 25 درصد) تشکیل شده است. مقادیر اکسیدهای اصلی، غنی شدگی عناصر LREE، ناهنجاری عمدتا مثبت Eu، مقدار بالای Sr (بیش از 499 گرم در تن) و مقدار کم Y (کمتر از 13 گرم در تن) و Yb (کمتر از 4/1 گرم در تن) نشان می دهد که ماگمای این توده ها ماهیت ماگماهای آداکیتی پر سیلیس را دارند. سنگهای نفوذی و آتشفشانی شمال شهر فیروزه احتمالاً از ذوب بخشی ورقه اقیانوسی فرورانده شده جوان و داغ نئوتتیس سبزوار و گوه گوشته ای روی آن در حاشیه قاره توران تشکیل شده اند.

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, گرانیتوئید نوع I, شهرفیروزه, کمان ماگمایی قوچان- سبزوار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048208,
author = {ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن and زارعی, آرزو},
title = {سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آتشفشانی و توده های نفوذی ترشیاری شمال شهر فیروزه، شمال شرقی ایران},
journal = {پترولوژی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {25},
month = {May},
issn = {2228-5210},
pages = {157--175},
numpages = {18},
keywords = {ژئوشیمی، گرانیتوئید نوع I، شهرفیروزه، کمان ماگمایی قوچان- سبزوار، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آتشفشانی و توده های نفوذی ترشیاری شمال شهر فیروزه، شمال شرقی ایران
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%A زارعی, آرزو
%J پترولوژی
%@ 2228-5210
%D 2016

[Download]