دین و سلامت, دوره (2), شماره (2), سال (2015-5) , صفحات (6-16)

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله دینی بر هوش هیجانی همسران جانبازان شهر مشهد )

نویسندگان: سمیه عسگری , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: مقابله دینی یکی از انواع روش ­ های مقابله با فشار روانی است که در دهه ­ های اخیر بسیار مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت ­ های مقابله دینی بر خرده مقیاس ­ های مختلف هوش هیجانی در زنان صورت گرفته است. مواد و روش­ها: پژوهش از نوع شبه آزمایشی است و جامعه آماری آن شامل 70 نفر از همسران جانبازانی بودند که فرزندان شان، در سال تحصیلی 92-91 در مدارس ابتدایی شاهد مشهد به تحصیل اشتغال داشته­اند. حجم نمونه از روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شد. ابتدا پرسشنامه هوش هیجانی " بار-آن " ( Bar-On ) توسط همه شرکت­کنندگان تکمیل گردید، سپس 30 نفر که پایین­ ترین نمره را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. آن­ها به روش تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. برای گروه آزمایش10 جلسه آموزش مهارت­ های مقابله دینی برگزار گردید و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس انجام گرفت. یافته­ ها: نتایج نشان داد که گروه آزمایش و گواه در مؤلفه ­های اصلی هوش هیجانی با یکدیگر تفاوت دارند، به ترتیب بیشترین افزایش در مؤلفه مدیریت فشار روانی با اندازه اثر94/0، انطباق پذیری با 91/0، درون فردی و بین فردی با 90/0و خلق کلی با اندازه اثر 74/0 به دست آمده است. استنتاج: یافته­ ها نشان می­ دهد که مهارت ­های مقابله دینی می­ تواند در ارتقای سطح سازگاری و توانمندسازی در مقابله با مسائل مختلف در همسران جانبازان مؤثر باشد، بنابراین آموزش جهت افزایش هوش هیجانی پیشنهاد می­ شود .

کلمات کلیدی

, مهارت‌های مقابله دینی , هوش هیجانی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048212,
author = {سمیه عسگری and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله دینی بر هوش هیجانی همسران جانبازان شهر مشهد},
journal = {دین و سلامت},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {May},
issn = {2345-5268},
pages = {6--16},
numpages = {10},
keywords = {مهارت‌های مقابله دینی ; هوش هیجانی ; زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله دینی بر هوش هیجانی همسران جانبازان شهر مشهد
%A سمیه عسگری
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J دین و سلامت
%@ 2345-5268
%D 2015

[Download]