دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (9), شماره (4), سال (2015-7) , صفحات (39-48)

عنوان : ( تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی )

نویسندگان: مطهره پیرنیا , محمدرضا عدالتیان دوم , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: با پیدایش مقاومت های روزافزون میکروب ها به آنتی بیوتیک های سنتزی، تحقیقات لازم جهت جایگزینی داروهای شیمیایی توسط گیاهان دارویی سنتی صورت گرفته است. این پژوهش با هدف تعیین اثر مهارکنندگی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان روی تعدادی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی انجام گرفت.

کلمات کلیدی

میوه سپستان؛ عوامل ضدباکتریایی؛ تست های حساسیت میکروبی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048213,
author = {پیرنیا, مطهره and عدالتیان دوم, محمدرضا and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری},
title = {تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قم},
year = {2015},
volume = {9},
number = {4},
month = {July},
issn = {1735-7799},
pages = {39--48},
numpages = {9},
keywords = {میوه سپستان؛ عوامل ضدباکتریایی؛ تست های حساسیت میکروبی؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی میوه درخت سپستان بر استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی
%A پیرنیا, مطهره
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%J دانشگاه علوم پزشکی قم
%@ 1735-7799
%D 2015

[Download]