مهندسی عمران شریف, دوره (32.2), شماره (2), سال (2016-6) , صفحات (49-58)

عنوان : ( طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله )

نویسندگان: حسام الدین مشکوه رضوی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به بررسی سوابق پژوهشی، تحقیقات قابل توجهی در به‌کارگیری الگوریتم‌های فراکاوشی برای بهینه‌سازی کنترل‌کننده فازی بر روی سازه‌های مجهز به ATMD صورت نگرفته است، لذا انجام پژوهش با تمرکز بر بهینه‌سازی کنترل‌کننده‌های فازی الزامی به نظر می‌رسد. این مقاله به بررسی کاربرد میراگر جرمی تنظیم شده فعال (ATMD) برای کنترل پاسخ لرزه‌ای یک سازه‌ واقعی یازده طبقه می‌پردازد. نیروی کنترل فعال از ترکیب کنترل‌کننده منطق فازی (FLC) و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) به دست آمده است. این کنترل‌کننده فازی بهینه شده را PSFLC می‌نامیم. در این مطالعه، معیار بهینه‌سازی کمینه‌کردن تغییرمکان بام سازه می‌باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از بهینه‌سازی برای 4 زلزله مرجع، کنترل‌کننده PSFLC با ضرایب عمومی، معرفی شده است. عملکرد کنترل‌کننده پیشنهادی (PSFLC) برای زلزله‌های مختلف ارزیابی شده و تغییرمکان‌ و جذر مجموع مربعات تغییرمکان بام سازه (RMS) با کنترل‌کننده‌های PSFLC و FLC محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد، در حالی‌که نیروی کنترل حداکثر در هر دو کنترل‌کننده اختلاف چندانی با هم ندارند، کنترل‌کننده PSFLC تغییرمکان و RMS تغییرمکان بام سازه را 10%-30% بیشتر از کنترل‌کننده FLC کاهش می دهد. بنابراین کنترل‌کننده فازی بهینه شده (PSFLC) جایگزینی برای کنترل‌کننده فازی معمولی (FLC)، برای کاهش بیشتر پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها، پیشنهاد می‌شود

کلمات کلیدی

, میراگر جرمی تنظیم‌ شده فعال, کنترل‌کننده منطق فازی , الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات, کنترل‌کننده ترکیبی, کاهش پاسخ, تحریک زلزله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048229,
author = {مشکوه رضوی, حسام الدین and شریعتمدار, هاشم},
title = {طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2016},
volume = {32.2},
number = {2},
month = {June},
issn = {2676-4768},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {میراگر جرمی تنظیم‌ شده فعال، کنترل‌کننده منطق فازی ، الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، کنترل‌کننده ترکیبی، کاهش پاسخ، تحریک زلزله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله
%A مشکوه رضوی, حسام الدین
%A شریعتمدار, هاشم
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2016

[Download]