بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (22), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (59-84)

عنوان : ( فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , رضا حصارزاده , مهدی جباری نوقابی , سولماز عارفی اصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به‎منظور جمع­ بندی دقیق­تر نتایج متضاد مطالعات متعدد انجام‎شده در زمینۀ تأثیر سازوکار­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود، از روش فراتحلیل (متاآنالیز) برگرفته از طرح پژوهشی گارسیا ـ مکا و سانچز (2009) استفاده شده است. این روش روی­ نمونه‎ای شامل 49 مطالعه، مشتمل بر 30 مطالعۀ خارجی در دورۀ زمانی 2000 تا 2014 و 19 مطالعۀ داخلی طی سال‎های 1380 تا 1393 اجرا شد. متغیرهای مستقل دو دستۀ هیئت‎مدیره (استقلال و اندازۀ هیئت‎مدیره، دوگانگی نقش مدیر ارشد اجرایی) و ساختار مالکیت (مالکیت داخلی، نهادی و تمرکز مالکیت) در نظر گرفته شد و مدیریت سود، متغیر وابسته مد نظر قرار گرفت. برای تعیین روابط میان متغیرهای اصلی پژوهش و شناسایی متغیرهای تعدیل­ کنندۀ این روابط، از ابزار اندازۀ اثر بهره برده شد. نتایج به‎دست‎آمده نشان می‌دهد: 1. نوع و علامت اقلام تعهدی به‎منزلۀ متغیر تعدیل­ کننده، روابط میان اندازۀ هیئت‎مدیره، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و مدیریت سود محسوب می­ شوند و 2. مدل اقلام تعهدی و نوع سیستم حاکمیت شرکتی، موجب تعدیل­ روابط میان استقلال و اندازۀ هیئت‎مدیره و مدیریت سود می­ شوند.

کلمات کلیدی

حاکمیت شرکتی؛ ساختار مالکیت؛ فراتحلیل؛ مدیریت سود؛ هیئت‎مدیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048242,
author = {عباس زاده, محمدرضا and حصارزاده, رضا and جباری نوقابی, مهدی and عارفی اصل, سولماز},
title = {فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود},
journal = {بررسی های حسابداری و حسابرسی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {2645-8020},
pages = {59--84},
numpages = {25},
keywords = {حاکمیت شرکتی؛ ساختار مالکیت؛ فراتحلیل؛ مدیریت سود؛ هیئت‎مدیره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود
%A عباس زاده, محمدرضا
%A حصارزاده, رضا
%A جباری نوقابی, مهدی
%A عارفی اصل, سولماز
%J بررسی های حسابداری و حسابرسی
%@ 2645-8020
%D 2015

[Download]