علوم و فناوری بذر ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (161-171)

عنوان : ( بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلف )

نویسندگان: بهرام کاروانی , رضا توکل افشاری , ناصر مجنون حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنهاست که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی به ویژه شوری و خشکی قرار می گیرد. در این راستا به منظور ارزیابی پاسخ خصوصیات جوانه زنی و سبزشدن گیاهچه مینای پرکپه به تنش خشکی و شوری در دماهای مختلف 7 آزمایش انجام گرفت. دماهای مورد استفاده در این آزمایش 7 سطح دما شامل 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتی گراد بودند. در هر دما برای ایجاد تنش شوری هفت سطح تنش شوری شامل صفر، 2-، 4-، 6-، 8- ،10- و 12- بار سدیم کلرید و برای تنش خشکی نیز هفت سطح تنش خشکی شامل صفر، 2-، 4-، 6-، 8- ،10- و 12- بار پلی اتیلن گلایکول اعمال شد. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معنی داری از سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه کاسته شد. در تنش شوری دراکثر دماها بجز 20 و 25 درجه سانتیگراد جوانه زنی در 12- بار سدیم کلرید به صفر رسید اما در تنش خشکی در اکثر دماها بجز 20 و 25 درجه در 10- بار و در همه دماها در 12- بار پلی اتیلن گلایکول به صفر رسید. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی در تیمار شاهد ( صفر بار) در دمای 25 درجه سانتیگراد مشاهده شد.. نتایج بدست آمده نشان داد که دمای 25 درجه دمای بهینه برای جوانه زنی بذر این گیاه بوده و همچنین فادر به تحمل تنش شوری بیشتر از تنش خشکی می باشد.

کلمات کلیدی

, مینای پرکپه, جوانه زنی, تنش شوری و تنش خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048251,
author = {بهرام کاروانی and توکل افشاری, رضا and ناصر مجنون حسینی},
title = {بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلف},
journal = {علوم و فناوری بذر ایران},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-2646},
pages = {161--171},
numpages = {10},
keywords = {مینای پرکپه، جوانه زنی، تنش شوری و تنش خشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلف
%A بهرام کاروانی
%A توکل افشاری, رضا
%A ناصر مجنون حسینی
%J علوم و فناوری بذر ایران
%@ 2322-2646
%D 2013

[Download]