حفاظت گیاهان, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (111-117)

عنوان : ( در پاسخ به نور و R. crispus و Rumex obtosifolius مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک شرایط رطوبتی خاک )

نویسندگان: شبنم آرچین , حمید رحیمیان مشهدی , مصطفی اویسی , رضا توکل افشاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فتوکنترل علف های هرز یک روش پیش گیری در کنترل علف های هرز است، که هدف اصلی آن کاهش جوانه زنی بذرهای علف هرز فتوبلاستیک، با حذف تابش نور طی خاک ورزی است. شناخت این علف های هرز و نحوه واکنش آنها نسبت به نور در شرایط مختلف محیطی جزو R.crispus و Rumex obtosifolius مطالعات پایه ای ضروری در فتوکنترل علف های هرز به شمار می رود. در این تحقیق بذور دو گونه علف هرز 20 خاک دفن شده در تاریخ های متفاوت از خاک خارج و در سه شرایط نوری نور کامل cm در دو شرایط خشک و مرطوب (بارندگی طبیعی) در عمق 200 و سپس تاریکی) و تاریکی تحت آزمون جوانه زنی 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی)، نور کوتاه مدت ( 5 ثانیه نوربا شدت 10 ) قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بذور هر دو گونه تنها در حضور نور قادر به جوانه زنی می باشند. مقایسه دو شرایط خشک و مرطوب نیز نشان داد که میزان جوانه زنی در هر دو شرایط خشک و مرطوب تقریبا R.crispus پاسخ جوانه زنی این دو گونه نسبت به نور بسیار متفاوت است. چنانکه در گونه در شرایط مرطوب پس از نه هفته دفن در خاک و تنها در صورت حضور نور شکسته شد و R.obtosifolius یکسان بود در حالی که خواب بذور گونه در شرایط خشکی پس از طی 34 هفته دفن در خاک و در شرایط نور کوتاه مدت جوانه زدند. به طور کلی این نتایج نشان دهنده وجود چرخه خواب فصلی این گونه ها در شرایط معمول محیطی و احتمال جایگزینی شرایط محیطی به جای نیاز نوری در برخی از گونه های علف هرز هستند . همچنین فتوکنترل در شرایط بهینه نوری و رطوبتی ابزاری مناسب و با بازده بالا برای مدیریت گونه های فوق می باشد. داده های به دست آمده در این تحقیق می تواند در ساخت مدل های پیش بینی جوانه زنی و ظهور علف های هرز نیز به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, خواب بذر, جوانه زنی, الگوهای فصلی خواب, حساسیت نوری, نیاز سرمایی, ترشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048252,
author = {شبنم آرچین and حمید رحیمیان مشهدی and مصطفی اویسی and توکل افشاری, رضا},
title = {در پاسخ به نور و R. crispus و Rumex obtosifolius مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک شرایط رطوبتی خاک},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4749},
pages = {111--117},
numpages = {6},
keywords = {خواب بذر، جوانه زنی، الگوهای فصلی خواب، حساسیت نوری، نیاز سرمایی، ترشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در پاسخ به نور و R. crispus و Rumex obtosifolius مقایسه جوانه زنی دو گونه ترشک شرایط رطوبتی خاک
%A شبنم آرچین
%A حمید رحیمیان مشهدی
%A مصطفی اویسی
%A توکل افشاری, رضا
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]