تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, دوره (48), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (563-582)

عنوان : ( ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392 )

نویسندگان: محسن نوکاریزی , اکرم کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین وضعیت پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های (دولتی) در ایران بود. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی-ارزیابانه ، تلفیقی از پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و ارزیابانه با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته، به ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های (دولتی) ایرانی پرداخت. جامعه مورد بررسی، پورتال کتابخانه ای 57 دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم و تحقیقات وفناوری بود که دارای پورتال کتابخانه ای مستقل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 40 پورتال کتابخانه ای انتخاب و دیدگاه مدیران آن ها درباره به کارگیری مولفه های حوزه های مورد بررسی در این پژوهش بررسی شد. یافته ها: پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های (دولتی) ایران از نظر مولفه های مورد بررسی در وضعیت «خوبی» قرار داشتند. حوزه «امکانات مدیریتی» با میانگین نمره 61/3 کمترین و حوزه «کیفیت نوشتار» با میانگین نمره 58/4 بیشترین نمره را کسب کردند. همچنین پورتال کتابخانه 13 دانشگاه در سطح مطلوب، 24 دانشگاه در سطح خوب، و 3 دانشگاه نیز در سطح متوسط بودند. ابعاد مورد بررسی در حوزه «کیفیت نوشتاری»، و «دسترس پذیری» در وضعیت مطلوب و در حوزه «بازیابی اطلاعات»، «خدمات عمومی و اطلاع رسانی»، «شخصی سازی»، «مدیریت محتوا»، «سازماندهی» ، «حفاظت و امنیت» و «امکانات مدیریتی پورتال در بخش امانت و مرجع» در وضعیت خوبی قرار داشت. به نظر می رسد با توجه به زیرساخت های موجود در پورتال، بستر مناسبی جهت عرضه خدمات و امکانات هر چه بیشتر به کاربران از طریق آن وجود دارد.

کلمات کلیدی

, پورتال های کتابخانه ای , کتابخانه های دانشگاهی, دانشگاه های دولتی ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048266,
author = {نوکاریزی, محسن and اکرم کوچکی},
title = {ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392},
journal = {تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی},
year = {2015},
volume = {48},
number = {4},
month = {March},
issn = {1338-1026},
pages = {563--582},
numpages = {19},
keywords = {پورتال های کتابخانه ای ، کتابخانه های دانشگاهی، دانشگاه های دولتی ایرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پورتال های کتابخانه ای دانشگاه های دولتی ایران در سال1392
%A نوکاریزی, محسن
%A اکرم کوچکی
%J تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
%@ 1338-1026
%D 2015

[Download]