علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-6) , صفحات (15-23)

عنوان : ( بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف )

نویسندگان: مصطفی پاینده , ناهید خوشرفتاریزدی , احمد ابراهیمی عطری , محسن دماوندی , مهدی صفری بک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی مولفه افقی نیروی عکس العمل زمین افراد دارای کف پای صاف و مقایسه این تغییرات نسبت به افرادی که دارای کف پای نرمال هستند. روش بررسی: از میان 86 نفر از کودکان دارای کف پای صاف منعطف 15 نفر با میانگین سنی (1/12 ± 10/40)، قد (8/76 ±124/60) و وزن (6/70 ±24/10) به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. 15 نفر نیز از جامعه آماری که دارای پای سالم و با گروه کف پای صاف از نظر سن، قد و وزن همگن بودند نیز به صورت تصادفی در گروه سالم قرار گرفتند. میزان صافی کف پا بوسیله افتادگی استخوان ناویکولار به روش Brody، و مولفه افقی نیروی عکس‌العمل زمین توسط دستگاه نیرو سنج (فورس پلیت) با فرکانس1000 هرتز، در زمان های ضربه پاشنه (Initial heel contact)، انتقال وزن بر روی پاشنه (Loading response)، تماس کف پا با زمین (Mid stance) و انتقال وزن بر روی پنجه (Terminal stance مرحله Stanceمورد اندازه گیری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری T مستقل انجام شد (0/05> p). یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که در زمان ضربه پاشنه بین دو گروه کف پای صاف و کف پای نرمال اختلاف معنی‌داری وجود دارد. ولی در زمان انتقال وزن بر روی پاشنه، تماس کف پا با زمین و انتقال وزن بر روی پنجه بین دو گروه اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین اختلاف بین دو گروه کف پای صاف و کف پای نرمال، هم در جهت و هم در مقدار نیرو ها، در زمان ضربه پاشنه یا Initial heel contact رخ می دهد.

کلمات کلیدی

, کف پای صاف, دستگاه نیروی سنج, مولفه افقی نیروی عکس العمل زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048267,
author = {پاینده, مصطفی and خوشرفتاریزدی, ناهید and ابراهیمی عطری, احمد and محسن دماوندی and صفری بک, مهدی},
title = {بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {June},
issn = {2322-5238},
pages = {15--23},
numpages = {8},
keywords = {کف پای صاف، دستگاه نیروی سنج، مولفه افقی نیروی عکس العمل زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف
%A پاینده, مصطفی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A محسن دماوندی
%A صفری بک, مهدی
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2015

[Download]