علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (3), سال (2013-8) , صفحات (93-104)

عنوان : ( استفاده از پاسخ های کوتاه مدت هدایت روزنه ای در غربال گیری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم به شوری )

نویسندگان: افراسیاب راهنما , کاظم پوستینی , رضا توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارقام متحمل به شوری دارای هدایت روزنه ای بالا و سرعت رشد نسبی بیشتری بودند.

کلمات کلیدی

, گندم, تنش شوری, هدایت روزنه ای, سرعت رشد نسبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048272,
author = {افراسیاب راهنما and کاظم پوستینی and توکل افشاری, رضا},
title = {استفاده از پاسخ های کوتاه مدت هدایت روزنه ای در غربال گیری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم به شوری},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2013},
volume = {36},
number = {3},
month = {August},
issn = {0254-3648},
pages = {93--104},
numpages = {11},
keywords = {گندم، تنش شوری، هدایت روزنه ای، سرعت رشد نسبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از پاسخ های کوتاه مدت هدایت روزنه ای در غربال گیری تحمل تنش اسمزی ارقام حساس و متحمل گندم به شوری
%A افراسیاب راهنما
%A کاظم پوستینی
%A توکل افشاری, رضا
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2013

[Download]