تولید گیاهان زراعی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (125-148)

عنوان : ( اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک ساله )

نویسندگان: میرزاحسین رشنو , زین العابدین طهماسبی سروستانی , حسین حیدری شریف آباد , سیدعلی محمد مدرس ثانوی , رضا توکل افشاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر دو گونه یونجه یک ساله، آزمایشی مزرعه ای به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار با اعمال تیمارهای محلول پاشی (آب مقطر، آهن، روی و آهن+ روی) با غلظت 5 گرم در لیتر در مرحله رشد رویشی و تیمارهای قطع آبیاری از ( 50 درصد گل دهی، رسیدگی اولین غلاف از پایین، 10 روز قبل از گل دهی و تیمار شاهد) اجرا گردید. تنش خشکی به عنوان فاکتور اصلی و ترکیب تیماری 4 سطح محلول پاشی و دو گونه یونجه یک ساله به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که نسبت برگ به ساقه در 1/43 ) بود. تنش خشکی سبب کاهش عملکرد ) polymorpha 1/82 ) بیش تر از گونه ) scutellata گونه علوفه تر و عملکرد غلاف به میزان 27 و 33 درصد نسبت به تیمار شاهد گردید. تعداد غلاف در بوته در 27 درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش / 17 و 6 / تیمارهای محلول پاشی آهن و آهن + روی به ترتیب 6 یافت. تیمار محلول پاشی روی در تیمار شاهد خشکی، سبب افزایش تعداد غلاف در بوته در گونه به میزان 277 درصد نسبت به تیمار شاهد شد. polymorpha به میزان 181 درصد و در گونه scutellata و polymorpha تغییرات دانه در غلاف در شرایط آبیاری کامل نشان داد که تعداد دانه در غلاف در گونه و همه تیمارهای محلول پاشی حدود scutellata محلول پاشی آهن + روی به میزان 58 درصد و در گونه 40-70 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. نیتروژن تثبیت شده در سومین سطح تنش خشکی و به ترتیب 51 و 22 درصد نسبت به polymorpha و scutellata محلول پاشی آهن + روی در گونه های تیمار شاهد کاهش داشت. میزان پروتئین علوفه در چهارمین سطح تنش خشکی و تیمار محلول پاشی 21 درصد برآورد گردید. / 23 و 7 / به ترتیب 3 polymorpha و scutellata آهن + روی در گونه های برآورد گردید

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد, تنش خشکی, عملکرد, محلول پاشی, یونجه های یک ساله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048273,
author = {میرزاحسین رشنو and زین العابدین طهماسبی سروستانی and حسین حیدری شریف آباد and سیدعلی محمد مدرس ثانوی and توکل افشاری, رضا},
title = {اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک ساله},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-739X},
pages = {125--148},
numpages = {23},
keywords = {اجزای عملکرد، تنش خشکی، عملکرد، محلول پاشی، یونجه های یک ساله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی بر ویژگی های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک ساله
%A میرزاحسین رشنو
%A زین العابدین طهماسبی سروستانی
%A حسین حیدری شریف آباد
%A سیدعلی محمد مدرس ثانوی
%A توکل افشاری, رضا
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2013

[Download]