روان شناسی کاربردی, دوره (9), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (7-21)

عنوان : ( اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان )

نویسندگان: سیده عاطفه حسینی یزدی , علی مشهدی , سیدعلی کیمیایی , زهرا عاصمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری سه ماهه و گروه گواه و جامعه آماری 25 خانواده دارای کودک 10 تا12 ساله مراجعه کننده به دادگاه خانواده کاشمر در سه سال اخیر بود که از میان آن ها 143 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. معیار ورود آزمودنی زندگی کردن کودکان با یکی از والدین خود بود. 25 کودک واحد شرایط بودند. 13 کودک در گروه آزمایش قرار گرفتند و 15جلسه برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق را سه روز در هفته طی 5 هفته دریافت کرد و 12کودک گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه توانمندی های اجتماعی ـ هیجانی و تاب آوری مرل، 2010 و پرسشنامه خودپنداره کودکان پیرز-هریس، 1969 بود. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد برنامه مداخله ای باعث ایجاد تغییر در خودپنداره کودکان نمی شود اما تاب آوری آن ها را افزایش می دهد. نتایج برنامه پیگیری سه ماهه نیز تداوم این اثر را نشان داد. نتیجه گیری: برنامه مداخله ای ویژه کودکان طلاق را می توان به عنوان روش موثری برای بهبود تاب آوری این کودکان تلقی کرد و در مراکز مشاوره و برنامه ریزی برای آموزش والدی که با کودک زندگی می کند از آن استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, برنامه مداخله ای, تاب آوری, خودپنداره, کودکان طلاق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048275,
author = {حسینی یزدی, سیده عاطفه and مشهدی, علی and کیمیایی, سیدعلی and زهرا عاصمی},
title = {اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان},
journal = {روان شناسی کاربردی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4331},
pages = {7--21},
numpages = {14},
keywords = {برنامه مداخله ای، تاب آوری،خودپنداره، کودکان طلاق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی برنامه مداخله ای وی‍ژه کودکان طلاق بر بهبود خودپنداره و تاب آوری کودکان
%A حسینی یزدی, سیده عاطفه
%A مشهدی, علی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A زهرا عاصمی
%J روان شناسی کاربردی
%@ 2008-4331
%D 2015

[Download]