زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (6), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (393-409)

عنوان : ( پتروژنز و سن‌سنجی زیرکن-اورانیم-سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن‌دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران) )

نویسندگان: ملیحه نخعی , سیداحمد مظاهری , محمدحسن کریم پور , جی. لنگ فارمر , چارلز استرن , محمد حسین زرین کوب , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منطقه بیشه واقع در شرق بلوک لوت، هورنبلند دیوریت های پورفیری در سنگهای رسوبی و آذرین (توف‌ها و سنگهای دیوریتی پیروکسن‌دار) نفوذ کرده و به‌ترتیب تشکیل اگزواسکارن و اندواسکارن داده است. بخشهای تغییر نیافته سنگهای دیوریتی پیروکسن‌دار، دارای ماهیت کالک آلکالن پتاسیم بالا و متاآلومین (78/1 A/NK≥ و 95/0(A/CNK≤ هستند. نمودار چند عنصری به‌هنجار شده با گوشته اولیه نشان دهنده غنی شدگی از عناصر LIL مانند Rb، Ba، Cs و تهی شدگی از عناصر HFS نظیر Nb، P، Ti، Y و Yb است. نمودار عناصر نادر خاکی بیانگر مقادیر (La/Yb)N از 75/7 تا 63/8 و بی هنجاری منفی ضعیف Eu می باشد. این خصوصیات به همراه مقادیر بالای Th/Yb و Ta/Yb نشان‌دهنده ماگماتیسم وابسته به مناطق فرورانش حاشیه قاره هاست. تهی‌شدگی مشخص Nb و Ti ، میزان نسبتاً بالای Mg#، نسبتهای اولیه 87Sr/86Sr ( 70606/0)، 143Nd/144Nd ( 512424/0) و Nd ε (05/3-) نشان می دهد که ماگمای سازنده سنگهای مورد مطالعه از گوشته غنی شده منشأ گرفته و دچار آغشتگی پوسته ای شده است. مقادیر بالای Rb، Th، K و مقدار پایین P و Ti در سنگهای مورد بررسی مؤید آلودگی ماگما در پوسته فوقانی طی تکامل ماگما است. میزان Ba/Rb پایین (4/7-6/4) و Rb/Sr بالا (22/0-17/0)، نشان دهنده حضور فلوگوپیت در گوشته منشأ است. با توجه به میزان بالای CaO+ Al2O3 نمونه های مورد مطالعه (متوسط 3/22 درصد)، میتوان گارنت پیروکسنیت فلوگوپیتدار را به‌عنوان منشأ ماگما در نظر گرفت. سن‌سنجی به روش زیرکن-اورانیم-سرب بر روی پیروکسن دیوریت پورفیری نشان می‌دهد که این ماگماتیسم در 07/44 میلیون سال پیش یعنی در ائوسن میانی(Lutetian) رخ داده است.

کلمات کلیدی

, لوت; بیشه; Rb-Sr ;Sm-Nd; سن‌سنجی زیرکن-اورانیم-سرب; هورنبلند دیوریت پورفیریلوت, بیشه....
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048276,
author = {نخعی, ملیحه and مظاهری, سیداحمد and کریم پور, محمدحسن and جی. لنگ فارمر and چارلز استرن and محمد حسین زرین کوب and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {پتروژنز و سن‌سنجی زیرکن-اورانیم-سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن‌دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران)},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2015},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-7306},
pages = {393--409},
numpages = {16},
keywords = {لوت; بیشه; Rb-Sr ;Sm-Nd; سن‌سنجی زیرکن-اورانیم-سرب; هورنبلند دیوریت پورفیریلوت،بیشه....},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پتروژنز و سن‌سنجی زیرکن-اورانیم-سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن‌دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران)
%A نخعی, ملیحه
%A مظاهری, سیداحمد
%A کریم پور, محمدحسن
%A جی. لنگ فارمر
%A چارلز استرن
%A محمد حسین زرین کوب
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2015

[Download]